Χαρακτηριστικά Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η εμπειρία 7 ετών σε πανελλαδική κλίμακα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2020 (EL)

Χαρακτηριστικά Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η εμπειρία 7 ετών σε πανελλαδική κλίμακα (EL)

Μαλανδράκης, Γεώργιος
Δημητρίου, Αναστασία
Γεωργόπουλος, Αλέξανδρος

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τη διάχυση και το εύρος εφαρμογής της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέσα από την εφαρμογή αντίστοιχων προγραμμάτων, καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων αυτών. Η έρευνα διεξήχθη σε πανελλαδική κλίμακα και καλύπτει την επταετία από το σχολικό έτος 2006-2007 έως και το 2013-2014, εκτός από το 2008-2009 για το οποίο δεν υπάρχουν δεδομένα. Ως κύρια πηγή δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τα ετήσια απογραφικά δελτία των Υπευθύνων ΠΕ κάθε Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προς το ΥΠΕΠΘ. Συνολικά, με την βοήθεια του λογισμικού Excel, αναλύθηκαν 231 απογραφικά δελτία από τις 58 Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας, τα οποία αντιστοιχούν σε 14 Περιφέρειες Εκπαίδευσης και σε περίπου 18.000 σχολικά προγράμματα σε βάθος επταετίας. Λόγω του πολύ μεγάλου όγκου των δεδομένων, το επίπεδο αναφοράς είναι η Περιφερειακή Διεύθυνση. Το μέσο ποσοστό πληρότητας των δεδομένων ήταν 57% ως προς τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας, το οποίο κατά μέσο όρο αντιστοιχεί σε δεδομένα από 33 από τις 58 Διευθύνσεις ανά έτος μελέτης. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στην συλλογή αξιόπιστων στατιστικών δεδομένων τόσο από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας όσο και από το Υπουργείο. Το μέσο ποσοστό συμμετοχής μαθητών1, στην υπό μελέτη επταετία, σε προγράμματα ΠΕ ήταν 16%, ενώ μόνο το 7% των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας φαίνεται να εμπλέκεται σε τέτοιου είδους δραστηριότητες, με το μέσο χρόνο διάρκειας των προγραμμάτων να είναι πέντε μήνες. Ωστόσο, παρά τα αρχικά μικρά ποσοστά συμμετοχής μαθητών και εκπαιδευτικών σε προγράμματα ΠΕ, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια ισχυρή ανοδική τάση, η οποία όμως θα πρέπει να συνεχιστεί αλλά και να εμπλουτιστεί ποιοτικά προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική βελτίωση. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Προγράμματα ΠΕ (EL)
διαχρονική μελέτη (EL)
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (EL)


Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία

Ελληνική γλώσσα

2020-06-02


ΕΛ.Ε.ΕΤ.Π.Ε.Α. (EL)

2585-3813
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία; Τόμ. 2 Αρ. 1 (2020): Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία; 29-41 (EL)
Environmental Education for Sustainability; Vol. 2 No. 1 (2020): Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία; 29-41 (EN)

Copyright (c) 2020 Environmental Education for Sustainability (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.