Διερευνώντας την προοπτική της αειφορίας στο σύγχρονο πανεπιστήμιο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2020 (EL)

Διερευνώντας την προοπτική της αειφορίας στο σύγχρονο πανεπιστήμιο (EL)

Κάτσενου, Χριστίνα
Φλογαΐτη, Ευγενία

Η παρούσα ερευνητική εργασία επιδίωξε να διερευνήσει τις δυνατότητες ανάπτυξης ενός πανεπιστημιακού τμήματος ως εκπαιδευτικού οργανισμού που κινείται στην κατεύθυνση της  Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ). Η έρευνα εφαρμόστηκε στο Τμήμα ... του Πανεπιστημίου ... Η διεξαγωγή της έρευνας συντονίστηκε από πέντε φοιτητικές ομάδες που μελετούσαν συγκεκριμένες προβληματικές καταστάσεις εντός του πανεπιστημιακού κτιρίου και προωθούσαν λύσεις στην κατεύθυνση της EAA. Η Έρευνα Δράσης ήταν η ερευνητική μέθοδος που επιλέχθηκε για την οργάνωση της ερευνητικής διαδικασίας. Η ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων έδειξε ότι οι παγιωμένες αντιλήψεις, η γραφειοκρατική κουλτούρα και οι πολύπλοκες οργανωτικές και διοικητικές δομές λειτουργούσαν ανασταλτικά στην προσπάθεια αναμόρφωσης του πανεπιστημίου. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
έρευνα δράσης (EL)
Peer-reviewed Article (EN)

αειφόρο πανεπιστήμιο (EL)
αειφόρος εκπαιδευτικός οργανισμός (EL)
τριτοβάθμια εκπαίδευση (EL)
αειφορία (EL)


Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία

Ελληνική γλώσσα

2020-06-02


ΕΛ.Ε.ΕΤ.Π.Ε.Α. (EL)

2585-3813
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία; Τόμ. 2 Αρ. 1 (2020): Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία; 16-28 (EL)
Environmental Education for Sustainability; Vol. 2 No. 1 (2020): Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία; 16-28 (EN)

Copyright (c) 2020 Environmental Education for Sustainability (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.