Η πολιτική κυριαρχεί και πάλι επάνω στην οικονομία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Epistēmēs Metron Logos  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

Η πολιτική κυριαρχεί και πάλι επάνω στην οικονομία (EL)
Η πολιτική κυριαρχεί και πάλι επάνω στην οικονομία (EN)

Προγούλης, Νίκος

Για να μπορεί ένα πεδίο να διερευνηθεί επιστημονικά, πρέπει να είναι σε μεγάλο βαθμό αυτόνομο. Τι γίνεται όμως με την οικονομία; μπορεί να διαχωριστεί από την πολιτική;Για πολλούς αιώνες κάτι τέτοιο θεωρείτο αδιανόητο, ωστόσο με την επικρά-τηση του καπιταλισμού γενικεύτηκε η αντίληψη ότι ο διαχωρισμός «κράτους» και «αγοράς» θα είχε βέλτιστα αποτελέσματα τόσο για την οικονομία όσο και για την κοινωνία. Ο Adam Smith, ο θεωρούμενος πρώτος οικονομολόγος, μας διαβεβαίω-σε ότι οι οικονομικοί νόμοι είναι όχι μόνο διαχρονικοί, αλλά και ισχυρότεροι από το εκάστοτε θεσμικό και πολιτικό πλαίσιο, άρα, το οικονομικό πεδίο επιδέχεται επιστημονική διερεύνηση. Κάθε οικονομολόγος στην ουσία συμφωνεί μαζί του, όμως οι Karl Polanyi και Fernand Braudel, από διαφορετική σκοπιά ο καθένας, κάνοντας μια ιστορική αναδρομή του καπιταλισμού διαφωνούν.Στη σύγχρονη εποχή είναι γενικευμένη η αντίληψη ότι ο λεγόμενος «νεοφιλε-λευθερισμός» εκτόπισε τις κρατικές οικονομίες και τις Κεϋνσιανές αντιλήψεις, οι δε πολυεθνικές εταιρείες παρακάμπτουν κάθε είδους κρατικές αρχές, με αποτέλε-σμα να ζούμε σε ένα περιβάλλον όπου η οικονομία κυριαρχεί στην πολιτική. Κό-ντρα σε αυτές τις αντιλήψεις, θα υποστηρίξουμε ότι το σημερινό οικονομικό σύ-στημα αντιμετωπίζει τρομακτικά προβλήματα, βασίζεται απολύτως στην πολιτική για να μπορέσει να διαιωνιστεί και η έκβαση κάθε σοβαρού οικονομικού ανταγω-νισμού, τελικώς, κρίνεται από την πολιτική ισχύ των εμπλεκομένων. (EL)
Για να μπορεί ένα πεδίο να διερευνηθεί επιστημονικά, πρέπει να είναι σε μεγάλο βαθμό αυτόνομο. Τι γίνεται όμως με την οικονομία; μπορεί να διαχωριστεί από την πολιτική;Για πολλούς αιώνες κάτι τέτοιο θεωρείτο αδιανόητο, ωστόσο με την επικρά-τηση του καπιταλισμού γενικεύτηκε η αντίληψη ότι ο διαχωρισμός «κράτους» και «αγοράς» θα είχε βέλτιστα αποτελέσματα τόσο για την οικονομία όσο και για την κοινωνία. Ο Adam Smith, ο θεωρούμενος πρώτος οικονομολόγος, μας διαβεβαίω-σε ότι οι οικονομικοί νόμοι είναι όχι μόνο διαχρονικοί, αλλά και ισχυρότεροι από το εκάστοτε θεσμικό και πολιτικό πλαίσιο, άρα, το οικονομικό πεδίο επιδέχεται επιστημονική διερεύνηση. Κάθε οικονομολόγος στην ουσία συμφωνεί μαζί του, όμως οι Karl Polanyi και Fernand Braudel, από διαφορετική σκοπιά ο καθένας, κάνοντας μια ιστορική αναδρομή του καπιταλισμού διαφωνούν.Στη σύγχρονη εποχή είναι γενικευμένη η αντίληψη ότι ο λεγόμενος «νεοφιλε-λευθερισμός» εκτόπισε τις κρατικές οικονομίες και τις Κεϋνσιανές αντιλήψεις, οι δε πολυεθνικές εταιρείες παρακάμπτουν κάθε είδους κρατικές αρχές, με αποτέλε-σμα να ζούμε σε ένα περιβάλλον όπου η οικονομία κυριαρχεί στην πολιτική. Κό-ντρα σε αυτές τις αντιλήψεις, θα υποστηρίξουμε ότι το σημερινό οικονομικό σύ-στημα αντιμετωπίζει τρομακτικά προβλήματα, βασίζεται απολύτως στην πολιτική για να μπορέσει να διαιωνιστεί και η έκβαση κάθε σοβαρού οικονομικού ανταγω-νισμού, τελικώς, κρίνεται από την πολιτική ισχύ των εμπλεκομένων. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Οικονομία (EL)
Σχέση οικονομίας και Πολιτικής (EL)
Πολιτική (EL)


Epistēmēs Metron Logos

Ελληνική γλώσσα

2018-12-05


National Documentation Centre (EN)

2653-8822
2585-2973
Epistēmēs Metron Logos; Αρ. 1 (2018); 24-37 (EL)
Epistēmēs Metron Logos; No. 1 (2018); 24-37 (EN)

Copyright (c) 2018 Νίκος Προγούλης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.