Η Αυτονομία της Παρένθετης Μητέρας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Epistēmēs Metron Logos  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2023 (EL)

Η Αυτονομία της Παρένθετης Μητέρας (EL)
The Gestational Surrogate’s Autonomy (EN)

Sakellaraki, Kalomoira

Η αναγκαία συναίνεση της παρένθετης μητερας αποτελεί εγγύηση τόσο της αυτονομίας της όσο και της αυτοδιάθεσής της και εγγυάται όχι μόνο την προστασία της ανθρώπινης αξίας (άρθρο 2, παράγραφος 1 Συντάγματος) αλλά και της προσωπικότητάς της (άρθρο 5 παράγραφος 1 Συντάγματος και 57 Αστικός κώδικας). Αξίζει να σημειωθεί, άλλωστε, ότι μερικές φορές είναι απαραίτητο να περιοριστεί η ελευθερία κάποιων ανθρώπων, για να εξασφαλιστεί η ελευθερία άλλων. Η παρένθετη μητέρα δεν εξαναγκάζεται για την πράξη της. Η αυτονομία προϋποθέτει τη δυνατότητα διαμόρφωσης και εφαρμογής απόφασης, ως μορφή προσωπικής ελευθερίας, με αποτέλεσμα ο εξαναγκασμός να αντιτίθεται στην παρεμπόδιση της παρένθετης μητέρας και των μελλοντικών γονέων να κάνουν ό,τι θέλουν και επομένως «να αισθάνονται ελεύθεροι και καταπιεσμένοι έμμεσα ή άμεσα». Η ελευθερία της αναπαραγωγής είναι υψίστης αξίας. Για να στερήσουμε, επομένως, αυτό το ανθρώπινο δικαίωμα, πρέπει να αποδείξουμε σαφείς και πλήρως μετρήσιμες βλάβες, οι οποίες θα θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή του ατόμου εάν αγνοηθούν. Όσον αφορά τη σημασία της αυτονομίας στην αναπαραγωγή σύμφωνα με τη φιλελεύθερη θεώρηση της ανθρώπινης αξίας, μια συμπεριφορά δεν χαρακτηρίζεται ως απάνθρωπη και εξευτελιστική, ούτε ανήθικη σε περίπτωση που δεν γίνει αντιληπτή ως τέτοια από το υποκείμενο που συμμετέχει σε αυτήν ή την αποδέχεται. Διαφορετικά, μια αντικειμενική προσέγγιση αυτής της αρχής θα ήταν σε περίπτωση που μια συμπεριφορά κρίνεται απάνθρωπη με κοινωνικά κριτήρια και ανεξάρτητα από την έκφραση της ελεύθερης συναίνεσης του ατόμου και πιθανή επιθυμία του να συνεχίσει σε δραστηριότητες προσβλητικές για το άτομο. (EL)
The necessary consent of the surrogate mother is a safeguard of both her autonomy and her self-dispositionand guarantees not only the protection of human value (article 2, paragraph 1 of the GreekConstitution) but also the protection of her personality (article 5 paragraph 1 of the Greek Constitutionand article 57 the Greek Civil Code). It is worth noting, after all, that sometimes it is necessary to restrictthe freedom of some people, in order to ensure the freedom of others. The gestational surrogate expectantis not forced for her act. Autonomy presupposes the possibility of formulating and implementinga decision, as a form of personal freedom, having as a result that pressure opposes the obstructionof the surrogate mother and the future parents to do what they want and therefore feel free and notbe oppressed indirectly. On the other hand, Ronald Dworkin reports on the importance of autonomy inreproduction. According to the liberal view of human value, a behavior is not characterized as inhumanand degrading, nor immoral, in case it is not perceived as such by the subject who participates in it oraccepts it. Otherwise, an objective approach to this principle would be in case that a behavior is consideredto be inhuman by social criteria and regardless of the expression of the individual’s free consentand her possible desire to continue in activities offensive to the individual. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Epistēmēs Metron Logos

Αγγλική γλώσσα

2023-02-24


National Documentation Centre (EN)

2653-8822
2585-2973
Epistēmēs Metron Logos; Αρ. 8 (2022): July 2022; 21-27 (EL)
Epistēmēs Metron Logos; No. 8 (2022): July 2022; 21-27 (EN)

Copyright (c) 2022 Kalomoira Sakellaraki (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.