Η Λίμνη Στυμφαλία, η περιβαλλοντική της σημασία και η συμβολή της στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)

Η Λίμνη Στυμφαλία, η περιβαλλοντική της σημασία και η συμβολή της στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής

Μάλλιου, Μαρία

Σκοπός της μελέτης είναι να αναλυθεί η υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά στοοικοσύστημα της Στυμφαλίας και στην ανάπτυξη των Ήπιων Μορφών Τουρισμού,καθώς και να διερευνηθούν οι δυνατότητες περαιτέρω εξέλιξης τους, στα πλαίσιαπάντα της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Είναι γενικά αποδεκτό ότι η διαχείριση τωνοικοσυστημάτων στη χώρα μας δεν είναι συνετή αλλά και ότι ο τοπικός-περιφερειακός προγραμματισμός δεν είναι καλά οργανωμένος ώστε να επιφέρει τααναμενόμενα αποτελέσματα, γεγονός που διαφαίνεται ιδιαίτερα στο οικοσύστηματης Στυμφαλίας. Η κατάσταση αυτή μπορεί να αλλάξει με αξιοποίηση του φυσικούπλούτου της περιοχής, η οποία σε συνδυασμό με την πολιτιστική της κληρονομιά, θααποτελέσουν σημαντικά εφόδια για την ανάπτυξη των Ήπιων Μορφών Τουρισμούστην περιοχή.Επιμέρους στόχοι της μελέτης είναι η σκιαγράφηση του Δήμου Στυμφαλίας μεστοιχεία που αφορούν την απασχόληση, τον πληθυσμό, οικονομικά στοιχεία και τιςχρήσεις γης. Επιπρόσθετα διερευνήθηκαν οι κίνδυνοι που απειλούν το οικοσύστημα,τα αίτια υποβάθμισης του υγροτόπου, καθώς και η στάση των κατοίκων απέναντιστην περιοχή μελέτης. Τέλος εξετάστηκε η υφιστάμενη τουριστική κίνηση τηςπεριοχής της Στυμφαλίας και οι προοπτικές για τον τοπικό τουρισμό.Το πρώτο κεφάλαιο είναι θεωρητικό και σκοπός του είναι να αναλυθούν οιβασικές έννοιες της μελέτης, όπως η έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης, τουΑγροτουρισμού, του Οικοτουρισμού και του υγροτόπου. Στο δεύτερο κεφάλαιοπαρατίθενται μία γενική περιγραφή της περιοχής. Συγκεκριμένα εξετάζεται ηγεωγραφική θέση της περιοχής μελέτης, η ιστορία και η μυθολογία της, οικλιματολογικές συνθήκες, η υδρολογία καθώς και η γεωλογική της δομής. Το τρίτοκεφάλαιο επικεντρώνεται στην οικολογική σημασία της λίμνης Στυμφαλίας μεέμφαση στην πλούσια χλωρίδα και πανίδα της περιοχής.Το τέταρτο κεφάλαιο ασχολείται με τις χρήσεις γης και το αμέσως επόμενοκεφάλαιο με την τοπική οικονομία. Σκοπός του τελευταίου, είναι να σκιαγραφηθεί η iiiυφιστάμενη κατάσταση του πληθυσμού, της απασχόλησης, του εισοδήματος, τουπρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας αλλά και ναεξεταστούν οι δυνατότητες ανάπτυξης ήπιων μορφών τουρισμού στην περιοχή. Στοέκτο κεφάλαιο γίνεται μία καταγραφή και διεξοδική ανάλυση των προβλημάτων πουαπειλούν το οικοσύστημα αλλά και των μέτρων που επιβάλλεται να ληφθούνπροκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος. Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζεται ηέρευνα που πραγματοποιήθηκε, με σκοπό να εξεταστεί η στάση των κατοίκωναπέναντι στο οικοσύστημα της Στυμφαλίας.Η μελέτη ολοκληρώνεται με το όγδοο κεφάλαιο, όπου παρατίθενται γενικάσυμπεράσματα σε ότι αφορά τη βιωσιμότητα του οικοσυστήματος και την συμβολήτης Λίμνης Στυμφαλίας και των Ήπιων Μορφών Τουρισμού στη Βιώσιμη Ανάπτυξητης περιοχής. Τέλος γίνονται προτάσεις για την περαιτέρω εξέλιξη και αξιοποίησητων δυνατοτήτων της περιοχής, πάντοτε στα πλαίσια της αειφορίας.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

βιώσιμη ανάπτυξη
οικονομική ανάπτυξη
υδροβιότοπος
οικοσύστημα
Λίμνη Στυμφαλία


2003


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.