Ολοκληρωμένη, βιώσιμη τοπική και ενδογενής ανάπτυξη στη νησιωτική Ελλάδα: η περίπτωση της νήσου Πάτμου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Ολοκληρωμένη, βιώσιμη τοπική και ενδογενής ανάπτυξη στη νησιωτική Ελλάδα: η περίπτωση της νήσου Πάτμου

Γιαμαίου, Αργυρή

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να διαπιστωθεί κατά πόσον η Πάτμοςεπιτυγχάνει την ολοκληρωμένη, βιώσιμη, τοπική και ενδογενή ανάπτυξη. Σεπεριπτώσεις που κάτι τέτοιο δεν επιτυγχάνεται σε ικανοποιητικό βαθμό παρατίθενταιπροτάσεις ώστε η Πάτμος να ακολουθήσει τη σωστή κατεύθυνση.Το πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας αναφέρεται καταρχήν στηδιασαφήνιση των όρων που εξετάζονται, δηλαδή στην ανάλυση και παρουσίαση τωνόρων «ολοκληρωμένη», «βιώσιμη», «τοπική» και «ενδογενής» ανάπτυξη. Γίνεται μιαεκτενής αναφορά των όρων και παρουσιάζονται οι αρχές, οι πολιτικές πουεφαρμόζονται καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται για την επίτευξή τους κυρίως σεεπίπεδο Ε.Ε.Κατόπιν, στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζονται τις πολιτικές που εφαρμόζονταιστη νησιωτική Ελλάδα και γενικότερα στις νησιωτικές περιφέρειες από την Ε.Ε. μεσκοπό την ισόρροπη ανάπτυξη. Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί σημαντικό στόχο κάθεπεριοχής, αλλά ιδιαίτερα τα νησιά φαίνεται ότι χρήζουν άμεσης βοήθειας λόγω τουότι αποτελούν «ευαίσθητες» περιοχές εξαιτίας των φυσικών τους χαρακτηριστικώνκαι ιδιαίτερα της απομόνωσης. Στα πλαίσια αυτά η Ε.Ε. δίνει ιδιαίτερη σημασία στηνανάπτυξη και αυτών των περιοχών, μεταξύ άλλων, ώστε να θεωρούνται αυτόνομα καινα αντεπεξέρχονται στις αναφαινόμενες δυσχέρειες τους.Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στην Πάτμο και πραγματοποιείταιανασκόπηση της παρούσας κατάστασης του νησιού. Μέσα από τα κεφάλαια πουπαρουσιάζονται διαφαίνεται κατά πόσον η Πάτμος θεωρείται βιώσιμη με τιςυφιστάμενες υποδομές. Βέβαια, όπως και σε άλλα νησιά, χρειάζεται να γίνουν πολλά 2ακόμη, ώστε η Πάτμος να βρίσκεται σε ένα ικανοποιητικό στάδιο και νααντεπεξέρχεται στις ανακύπτουσες δυσκολίες της. Γι’ αυτό παρατίθενται κάποιεςπροτάσεις οι οποίες θα συνέβαλαν ενδεχομένως προς αυτή την κατεύθυνση.Αρχικά γίνεται μια παρουσίαση των χαρακτηριστικών που παρουσιάζει, έπειταδιατυπώνεται συνοπτικά η ιστορική αναδρομή του νησιού και τονίζονται τα γεγονόταπου σηματοδότησαν την πορεία του στο πέρασμα των αιώνων.Κατόπιν γίνεται αναφορά σε διάφορους τομείς του νησιού στην τουριστικήκίνηση, στις μεταφορές, στον πρωτογενή τομέα παραγωγής, στις υποδομές, στηνεκπαίδευση, στην ενέργεια κα στον πολιτισμό. Τίθενται τα βασικά χαρακτηριστικάκάθε τομέα ώστε να διαπιστωθούν οι δυνατότητες αλλά συνάμα και τα προβλήματαπου αντιμετωπίζει.Σημαντικό τμήμα της μελέτης αυτής είναι η έρευνα πεδίου που ακολουθεί στοτέταρτο κεφάλαιο, καθώς αποτελεί έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Πάτμο με τημέθοδο των ερωτηματολόγιων (το ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ε)και των συνεντεύξεων (παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α). Τα ερωτηματολόγιαπροοριζόταν για τους ντόπιους κατοίκους και έγινε για να διαπιστωθεί η ποιότηταζωής τους και η άποψη τους για την αναπτυξιακή πορεία του νησιού γενικότερα. Οισυνεντεύξεις είχαν σκοπό να διερευνηθεί η παρούσα κατάσταση που επικρατεί σεδιάφορους τομείς, μέσω της καταγραφής των απαντήσεων που έδωσαν οι αρμόδιοι.Στο ίδιο κεφάλαιο παρουσιάζονται και τα αποτελέσματα της έρευνας.έπειτα στο πέμπτο κεφάλαιο ακολουθούν τα συμπεράσματα και οι προτάσεις.Στα συμπεράσματα συνοψίζονται οι προηγούμενες παρουσιάσεις και παρατίθενται οιτυχόν διαπιστώσεις που προέκυψαν από τη μελέτη.Όσον αφορά τις προτάσεις, αποτελούν προσωπικές απόψεις που ενδεχομένωςθα συνέβαλαν πλείστα στην επίτευξη της ολοκληρωμένης, βιώσιμης, τοπικής καιενδογενούς ανάπτυξης στην Πάτμο.Τέλος στο έκτο κεφάλαιο καταγράφεται η βιβλιογραφία και έπειταεπισυνάπτονται παραρτήματα στα οποία παρουσιάζονται οι συνεντεύξεις, οι πίνακες,το ερωτηματολόγιο και οι χάρτες που σχετίζονται με τα προαναφερθέντα κεφάλαια.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

πολιτισμός
Πάτμος
Βιώσιμη ανάπτυξη
τοπική ανάπτυξη
υποδομές

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2005


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.