Διαχείριση υδάτινων πόρων και περιβαλλοντικά προβλήματα στην υδρογραφική λεκάνη του Αξιού ποταμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Διαχείριση υδάτινων πόρων και περιβαλλοντικά προβλήματα στην υδρογραφική λεκάνη του Αξιού ποταμού

Μιλοβάνοβιτς, Μιμόζα

Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στα πλαίσια των προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, με θέμα ‘’ Η διαχείριση των υδάτινων πόρων της υδρογραφικής λεκάνης του ποταμού Αξιού και τα περιβαλλοντικά προβλήματα’’ . Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η καταγραφή των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών της υδρογραφικής λεκάνης του ποταμού Αξιού. Ο εντοπισμός των πηγών υποβάθμισης της ποιότητας καθώς και η αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης των υδάτων του ποταμού Αξιού. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού υλοποιήθηκαν συνεντεύξεις με φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, με στόχο να εντοπιστεί η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στον τομέα της διαχείρισης και να συλλεχτούν πληροφορίες επιστημόνων για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων του ποταμού Αξιού. Οι συνεντεύξεις αφορούσαν φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στη διαχείριση και υλοποιήθηκαν για την καλύτερη και ολοκληρωμένη κάλυψη του θέματος σε φορείς στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στα Σκόπια. Πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες επισκέψεις στα σημεία δειγματοληψίας καθώς και στο εκβολικό σύστημα του Αξιού. Για την αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων της υδρογραφικής λεκάνης του Αξιού συγκεντρώθηκαν μετρήσεις διαφόρων παραμέτρων, οι οποίες υλοποιήθηκαν από πολλούς φορείς. Έγινε επεξεργασία των στοιχείων αυτών μέσω του προγράμματος Excel, με την δημιουργία πινάκων και διαγραμμάτων για την καλύτερη απεικόνιση της επικρατούσας κατάστασης. Για την επίτευξη του στόχου της πτυχιακής έγινε διακρατική συλλογή στοιχείων που αφορούν τη διαχείριση των υδάτων, από την Ελλάδα και τη Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (Π.Γ.Μ.Δ.). Έγινε συνένωση αυτών των στοιχείων για πρώτη φορά. Στη παρούσα εργασία αρχικά γίνεται μια γενική αναφορά στην διαχείριση των υδάτινων πόρων, στη χρήση τους, στα περιβαλλοντικά προβλήματα και στο νομοθετικό πλαίσιο. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το ειδικό μέρος της μελέτης το οποίο αφορά τα γεωγραφικά, υδρολογικά, γεωλογικά, γεωμορφολογίκα και ποσοτικά χαρακτηριστικά της λεκάνης του ποταμού Αξιού. Ακολουθεί η καταγραφή και η αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων του ποταμού, καταγράφονται οι χρήσεις των υδάτινων πόρων της λεκάνης του Αξιού και τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζονται σε αυτή και τις εκβολές του ποταμού. Μετά παρουσιάζεται το ερευνητικό μέρος με την αξιολόγηση των συνεντεύξεων. Τέλος γίνεται παρουσίαση της βιοποικιλότητας της περιοχής της λεκάνης του Αξιού με ιδιαίτερη σημασία στην διατήρηση και σπουδαιότητά της.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Υδάτινοι πόροι - Διαχείριση
Αξιός
Water resources management
Watersheds
Υγρότοποι - Ελλάδα
Ποταμός
Λεκάνες απορροής
Axios River

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2004


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.