δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοRetrieval of similar topographic areas. (EN)

Panagiotakis, C.
Kokinou, E.
Kinigopoulos, Th.

EU Humanitarian Aid and Civil Protection under Grant Agreement No. 638494/2012/ECHO/A5/SUB (Funder) (EN)

Η επεξεργασία και ερμηνεία της εικόνας και στην συνέχεια η αναγνώρισή της αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο για την αυτόματη εξαγωγή πληροφορίας με χρήση τοπογραφικών δεδομένων. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη αλγόριθμου σε πλατφόρμα Matlab, ο οποίος χρησιμοποιεί ως είσοδο ψηφιακά τοπογραφικά δεδομένα και εξάγει τις περιοχές με παρόμοια τοπογραφία. Μπορεί να εφαρμοστεί στην γεωμορφολογία, στην δασονομία, στον περιφερειακό και αστικό σχεδιασμό, και σε πολλές άλλες εφαρμογές που σχετίζονται με την ανάλυση και διαχείριση των φυσικών πόρων. Ο χρήστης έχει την ευχέρεια να επιλέξει την περιοχή που τον ενδιαφέρει, με πλοήγηση σε υψηλής ανάλυσης τοπογραφική εικόνα και να προσδιορίσει τρεις παραμέτρους (βήμα, αριθμό των τοπικών ελαχίστων και κλίμακα απεικόνισης). Στην συνέχεια εντοπίζονται αυτόματα οι περιοχές με παρόμοια τοπογραφικά χαρακτηριστικά. Τα πειραματικά δεδομένα δείχνουν υψηλή απόδοση του προτεινόμενου αλγόριθμου. (EL)
Image processing and understanding and further pattern recognition comprises a precious tool for the automatic extraction of information using digital topography. The aim of this work is the retrieval of areas with similar topography using digital elevation data. It can be applied to geomorphology, forestry, regional and urban planning, and many other applications for analyzing and managing natural resources. In specifics, the user selects the area of interest, navigating overhead a high resolution elevation image and determines two (3) parameters (step, number of local minima and display scale). Furthermore the regions with similar relief to the initial model are determined. Experimental results show high efficiency of the proposed scheme. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

ανάκτηση εικόνας βάσει περιεχομένου (EL)
Ψηφιακή τοπογραφία (EL)
σύγκλιση προτύπων (EL)
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες περιβάλλοντος (EL)
Earth and related Environmental sciences (EN)
pattern matching (EN)
Digital topography (EN)
content based image retrieval (EN)

Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία (EL)
Geological Society of Greece (EN)

Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

2013-12-02


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Vol 47, No 1 (2013): International Congress "Exploration and Exploitation of Mineral Resources"; 275-284 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol 47, No 1 (2013): International Congress "Exploration and Exploitation of Mineral Resources"; 275-284 (EN)

Copyright (c) 2016 E. Kokinou, C. Panagiotakis, Th. Kinigopoulos (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.