δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)

Rockfall hazard and risk assessment of road slopes. (EN)

Andrianopoulos, A.
Tsiambaos, G.
Saroglou, H.

Οι καταπτώσεις βράχων σε οδικές αρτηρίες, οδηγούν σε σημαντικές επιπτώσεις και συνεπώς είναι ιδιαίτερα σημαντική η εκτίμηση του επιπέδου της επικινδυνότητας σε πρανή οδοποιίας και η λήψη μέτρων προστασίας. Στην παρούσα εργασία συγκρίνονται οι σημαντικότερες μέθοδοι εκτίμησης της επικινδυνότητας και της διακινδύνευσης καταπτώσεων βράχων. Όσον αφορά την επικινδυνότητα, λαμβάνονται υπόψη παράμετροι όπως η γεωμετρία του πρανούς, οι κυκλοφοριακές συνθήκες, η γεωλογία και τα χαρακτηριστικά της βραχόμαζας, οι καιρικές συνθήκες, τα ιστορικά δεδομένα, κ.α. Εκτίμηση της επικινδυνότητας μπορεί επίσης να προκύψει μέσω δισδιάστατων ή τρισδιάστατων μοντέλων προσομοίωσης τροχιάς, όπου συνδυάζονται τα δεδομένα της συχνότητας βραχοπτώσεων με την κινητική ενέργεια του καταπίπτοντος τεμάχους βράχου. Όσον αφορά την εκτίμηση της διακινδύνευσης, έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι, που ποικίλουν από απλοϊκές προσεγγίσεις, έως ολοκληρωμένες πιθανολογικές ή ποσοτικές μέθοδοι. Τέλος, ως παράδειγμα, χρησιμοποιήθηκαν οι καταλληλότερες μέθοδοι εξ αυτών για την εκτίμηση της επικινδυνότητας και διακινδύνευσης από καταπτώσεις βράχων, σε δύο τυπικές διατομές της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στο τμήμα των Τεμπών, όπου έχουν καταγραφεί αρκετά συμβάντα καταπτώσεων βράχων τα τελευταία χρόνια. (EL)
This paper presents and compares the main methods of hazard and risk assessment for road slopes. Hazard assessment is achieved by rating several parameters such as the slope’s geometry, traffic conditions, the geology and the rockmass properties, weather conditions, historical rockfall data etc. A hazard assessment can also be executed using 2D or 3D trajectory models, by combining the frequency of a rockfall and the kinetic energy of a falling rock. Several methodologies have been developed for risk assessment, varying from simplistic approaches to comprehensive probabilistic or quantitative risk assessment methods. Finally, the most suitable methods were used in order to assess the level of hazard and risk as an example (the data from two sections of the national road at Tempi Gorge, Greece) where many rockfall events occurred in the past few years. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Γεωτεχνικές συνθήκες (EL)
Διακινδύνευση (EL)
Τέμπη (EL)
Καταπτώσεις (EL)
RHRS (EN)
Rating (EN)
Tempi (EN)
Geotechnical conditions (EN)


Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

Αγγλική γλώσσα

2013-01-21


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Τόμ. 47 Αρ. 4 (2013): Διεθνές Συνέδριο "Έρευνα και Εκμετάλλευση Ορυκτών Πόρων"; 1664-1673 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol. 47 No. 4 (2013): International Congress "Exploration and Exploitation of Mineral Resources"; 1664-1673 (EN)

Copyright (c) 2013 A. Andrianopoulos, H. Saroglou, G. Tsiambaos (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.