δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)

Engineering geological mapping of the Pallini urban area (EN)

Rozos, D.
Kotsanis, D.
Loupasakis, C.
Panagiotopoulos, P.

Οι τεχνικογεωλογικοί θεματικοί χάρτες δύναται να παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ανάπτυξη των πόλεων, τον χωροταξικό σχεδιασμό των μελλοντικών υποδομών και ακόμη περισσότερο για τον σχεδιασμό της πρόληψης ή/ και της ανάσχεσης των φυσικών καταστροφών. Προς την κατεύθυνση αυτή συντάχθηκε τεχνικογεωλογικός χάρτης του Δήμου της Παλλήνης, της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, σε κλίμακα 1:20.000. Για τον σκοπό αυτό η ακόλουθη ροή εργασίας υιοθετήθηκε: Πρώτον, στα πλαίσια των εργασιών γραφείου συλλέχθηκαν οι σχετικοί τοπογραφικοί και γεωλογικοί χάρτες οι οποίοι ψηφιοποιήθηκαν και εισήχθησαν σε περιβάλλον ΓΣΠ. Δεύτερον, δεδομένα που συλλέχτηκαν στα πλαίσια των εργασιών πεδίου από λεπτομερή γεωλογική χαρτογράφηση εισήχθησαν στο ίδιο περιβάλλον ΓΣΠ. Τρίτον, στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από γεωτεχνικές γεωτρήσεις, όπως, λιθοστρωματογραφικές ακολουθίες, αποτελέσματα επί τόπου και εργαστηριακών δοκιμών, εισήχθησαν σε αντίστοιχη γεωτεχνική βάση. Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων αυτών παρέχει εκτιμήσεις για πολλές γεωτεχνικές παραμέτρους. Τέλος, ο τεχνικογεωλογικός χάρτης συντάχθηκε ενοποιώντας τους σχηματισμούς σε λιθολογικές ενότητες με βάση τη φυσική κατάσταση, την προέλευση, τη σχετική ηλικία, τα λιθολογικά χαρακτηριστικά, και τη γεωτεχνική συμπεριφορά. (EL)
Engineering geological thematic maps can provide substantial information for the development of cities, the land planning of future infrastructures and even more for the planning of the natural hazards prevention and/or mitigation. To this direction the engineering geological map of the Municipality of Pallini, at the Eastern Attica prefecture, at a scale of 1:20.000, was compiled. For that purpose, the following workflow was adopted: Firstly, a desk study helped in selecting the relevant topographic and geologic maps, which were digitized and introduced in a GIS environment. Secondly, the data coming from detailed geological mapping were elaborated to the same GIS environment. Thirdly, geotechnical data collected from borehole logs, such as lithostromatographic sequence, in situ tests and laboratory tests were introduced in geotechnical database. The statistical evaluation of this data provided estimates for numerous geotechnical parameters. Finally, the engineering geological map was compiled by merging the geological formations into lithologic units according to their origin, age, natural condition, and geotechnical characteristics. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Μηχανικές ιδιότητες (EL)
Λιθολογικές ενότητες (EL)
Φυσικά χαρακτηριστικά (EL)
Lithologic units (EN)
Physical characteristics (EN)
Mechanical properties (EN)


Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

Αγγλική γλώσσα

2013-01-21


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Τόμ. 47 Αρ. 4 (2013): Διεθνές Συνέδριο "Έρευνα και Εκμετάλλευση Ορυκτών Πόρων"; 1715-1725 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol. 47 No. 4 (2013): International Congress "Exploration and Exploitation of Mineral Resources"; 1715-1725 (EN)

Copyright (c) 2013 D. Kotsanis, P. Panagiotopoulos, D. Rozos, C. Loupasakis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.