δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοTime series analysis of the NOANET CGPS stations (EN)

Papanikolaou, M.
Argyrakis, P.
Drakatos, G.
Makropoulos, K.
Chousianitis, K.
Ganas, A.

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του ΕΑΑ ξεκίνησε γεωδαιτικές παρατηρήσεις το έτος 2006 με την ίδρυση και λειτουργία του μονίμου σταθμού αναφοράς ΝΟΑ1. Σήμερα το δίκτυο ΝΟΑΝΕΤ αριθμεί 20 μόνιμους σταθμούς (σε συνεργασία με τρίτους φορείς) με βήμα δειγματοληψίας το 1-s και σε σύνδεση πραγματικού χρόνου με το κέντρο συλλογής και αποθήκευσης των δεδομένων (Αθήνα, Θησείο). Αυτή η εργασία παρουσιάζει την διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων GPS, λαμβάνοντας υπόψη τα περιοδικά σήματα (ετήσια και ημιετήσια) που υπεισέρχονται στις χρονοσειρές και δίνοντας σφάλματα στις εκτιμήσεις των ταχυτήτων με ανάλυση ενός μοντέλου θορύβου. Τέλος, παρουσιάζονται αποτελέσματα στο ITRF2005 για τους σταθμούς εκείνους των οποίων η διάρκεια καταγραφής έχει ξεπεράσει τα τρία χρόνια, γεγονός που εξασφαλίζει αξιόπιστες τιμές ταχυτήτων. (EL)
The National Observatory of Athens has begun installing permanent GPS stations on February 2006 including a EUREF permanent station in Attica, NOA1. Currently the National Observatory of Athens operates 20 continuous GPS stations around Greece all sampling at 1-s and transmitting real-time data to Athens. Several stations also sample at 0.2-s (5 Hz) and record the data in the ring buffer for a period of 1-2 days. Their location is carefully selected so that both geological and seismotectonic criteria are fulfilled. All stations are situated close to major seismogenic structures of Greece such as the Cephalonia Transform Fault (CTF) in the Ionian Sea (VLSM, PONT, SPAN, KIPO), and the two North Anatolian Fault branches in the North Aegean Sea (PRKV, LEMN ). We describe the CGPS data archiving and processing procedures, used to combine into a uniform velocity solution the observations of all the NOANET stations, accounting for the seasonal (annual and semiannual) signals, and considering the off-sets in the coordinate time-series. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Γεωδαισία (EL)
Γεωδυναμική (EL)
Ανάλυση χρονοσειρών (EL)
Ελλάδα (EL)
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες περιβάλλοντος (EL)
Earth and related Environmental sciences (EN)
Greece (EN)
Time series analysis (EN)
Geodesy (EN)
Geodynamics (EN)

Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία (EL)
Geological Society of Greece (EN)

Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

2013-01-24


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Vol 47, No 2 (2013): International Congress "Exploration and Exploitation of Mineral Resources"; 508-517 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol 47, No 2 (2013): International Congress "Exploration and Exploitation of Mineral Resources"; 508-517 (EN)

Copyright (c) 2017 K. Chousianitis, A. Ganas, M. Papanikolaou, P. Argyrakis, G. Drakatos, K. Makropoulos (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.