Γεωμορφολογικά και μορφοτεκτονικά χαρακτηριστικά των αλλουβιακών ριπιδίων του βόρειου τμήματος της λεκάνης του Αγγίτη ποταμού

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΓεωμορφολογικά και μορφοτεκτονικά χαρακτηριστικά των αλλουβιακών ριπιδίων του βόρειου τμήματος της λεκάνης του Αγγίτη ποταμού (EL)
Geomorphological and morphotectonic features of the alluvial fans of the nortern part of the Aggitis river (EN)

Ασταράς, Θ.
Πεχλιβανίδου, Σ.
Βουβαλίδης, Κ.
Πέννος, Χ.
Παπαφιλίππου-Πέννου, Ε.

Η υδρολογική λεκάνη του Αγγίτη ποταμού, η οποία αποτελεί τμήμα της ευρύτερης υδρολογικής λεκάνης του Στρυμόνα ποταμού, συνιστά ένα τεκτονικό βύθισμα στο βόρειο τμήμα του οποίου παρατηρούνται σύνθετες μορφές αλλουβιακών ριπιδίων. Στην εργασία αυτή διερευνήθηκε η επίδραση της τεκτονικής στην διαμόρφωση των αποθετικών διεργασιών και του μορφολογικού αναγλύφου του βόρειου τμήματος της λεκάνης της Δράμας. Για τον σκοπό αυτό έγινε ποσοτική ανάλυση των μορφολογικών χαρακτηριστικών των σύνθετων αλλουβιακών ριπιδίων της λεκάνης. Επίσης μελετήθηκαν η γεωλογία και η στρωματογραφία τους και προσδιορίστηκαν οι συνιστώσες των τεκτονικών κινήσεων που έλαβαν χώρα στην περιοχή μελέτης. Από την γεωμορφολογική έρευνα διαπιστώθηκε η ανύψωση του Μενοικίου όρους κατά 24m από το Α. Πλειστόκαινο μέχρι σήμερα με ταυτόχρονη στρέψη του προς τα βορειοανατολικά, ενώ αντίστοιχα για το Φαλακρό όρος, υπολογίστηκε ανύψωση 9m και ελάχιστη στρέψη του προς τα Ν-ΝΑ. Οι ορεινοί όγκοι που βρίσκονται ανατολικά και δυτικά του Αγγίτη ανυψώνονται με διαφορετικούς ρυθμούς τουλάχιστον για το βόρειο τμήμα της λεκάνης απορροής του. Η διαπίστωση αυτή ενισχύει την άποψη για την ύπαρξη ενός συστήματος τεκτονικών κεράτων και τεκτονικών τάφρων που διαμόρφωσε τη λεκάνη του Αγγίτη και επηρέασε την εξέλιξη της (EL)
The catchment area of Aggitis River, which forms a part of the wider catchment area of the Strymon River, constitutes a tectonic graben. In the north of the graben, landforms of complex alluvial fans (bajadas) are found. In the present study, the impact of tectonics on the deposition process and on the geomorphological relief of the northern basin of Aggitis. For this purpose, a quantitative analysis of morphological characteristics of the alluvial fans is carried out. Moreover, the geologic and stratigraphic characteristics of the fans were studied and components of the tectonic movements that took place in the study area identified. Through the geomorphological survey an uplift of 24m with a twisting towards the northeast for the Menikio Mountain was determined that took place in the Upper Pleistocene. While, for the Falakro Mountain, an uplift movement and a minimum torsion of approximately 9m towards the S – SE was calculated. The mountains at the East and at the West of Aggitis River were uplifted with different rates. This result is in agreement with the argument for the existence of a tectonic system of horsts and grabens that formed the Aggitis River basin and influenced its later development. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία (EL)
Geological Society of Greece (EN)

Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

2011-02-01


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Vol 44 (2011): Δελτίο Ε.Γ.Ε., Τόμος XLIV-5η Επιστημονική συνάντηση της Επιτροπής Γεωμορφολογίας και Περιβάλλοντος Ε.Γ.Ε.; 29-36 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol 44 (2011): Δελτίο Ε.Γ.Ε., Τόμος XLIV-5η Επιστημονική συνάντηση της Επιτροπής Γεωμορφολογίας και Περιβάλλοντος Ε.Γ.Ε.; 29-36 (EN)

Copyright (c) 2017 Χ. Πέννος, Θ. Ασταράς, Κ. Βουβαλίδης, Ε. Παπαφιλίππου-Πέννου, Σ. Πεχλιβανίδου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.