Μελέτη της Τυπολογίας, της λεκάνης απορροής του Κούρη Ποταμού (Κύπρος) και των ανθρωπογενών επεμ-βάσεων, με την χρήση GIS, στα πλαίσια της Οδηγίας 2000/60ΕΕ για τα ύδατα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜελέτη της Τυπολογίας, της λεκάνης απορροής του Κούρη Ποταμού (Κύπρος) και των ανθρωπογενών επεμ-βάσεων, με την χρήση GIS, στα πλαίσια της Οδηγίας 2000/60ΕΕ για τα ύδατα (EL)
Typology and human impact in Kouris river watershed (Cyprus), using GIS according to 2000/60 directive for water protection (EN)

Οικονομίδης, Δ.
Αλμπανάκης, Κ.
Ηλιάδης, Μ.
Βουβαλίδης, Κ.

παρούσα εργασία βασίστηκε σε ορισμένες από τις βασικές διατάξεις της οδηγίας 2000/60 που σαν σκοπό έχει την θέσπιση πλαισίου για την προστασία των υδάτων. Ανώτερος περιβαλλοντικός στόχος της οδηγίας 2000/60 είναι η επίτευξη καλής κατάστασης όλων των υδάτων μέχρι το 2015. Για την επίτευξη αυτού του στόχου ακολουθήθηκαν τα βήματα που ορίζει η οδηγία.Aρχικά, έγινε η οροθέτηση της λεκάνης απορροής του ποταμού Κούρη, που αποτελεί την περιοχή έρευνας, η οποία βρίσκεται δυτικά της πόλης της Λεμεσού (Κύπρος) και με έκταση που υπολογίστηκε στα 357km2. Ακολούθησε η εφαρμογή της τυπολογίας για τον προσδιορισμό των τύπων και των υδάτινων σωμάτων όπως ορίζει η οδηγία 2000/60. Από τα δύο συστήματα που ορίζει η οδηγία (Α’ και Β’) επιλέχθηκε το σύστημα Β καθώς είναι πιο ευέλικτο από το Α’ και επιτρέπει την χρήση πρόσθετων περιγραφέων. Λόγω της κατασκευής του φράγματος του Κούρη, της κατακράτησης όλου του νερού ανάντη αυτού και της μη τροφοδοσίας της προς τα κατάντη περιοχής, η λεκάνη απορροής του Κούρη χωρίζεται τελικά σε δύο ανεξάρτητες λεκάνες απορροής. Έτσι θεωρείθηκε σκόπιμο να εφαρμοστεί μία τυπολογία για την λεκάνη απορροής του Κούρη στην αρχική φυσική της κατάσταση και μια για τις δύο ανεξάρτητες λεκάνες απορροής που προκύπτουν με την κατασκευή του φράγματος. Επίσης δύο τυπολογίες εφαρμόστηκαν και ως προς τους περιγραφείς. Στην μία περίπτωση επιλέχθηκαν σαν περιγραφείς το υψόμετρο, το μέγεθος της λεκάνης απορροής, η γεωλογία και σαν προαιρετικός περιγραφέας οι κλίσεις. Στην δεύτερη περίπτωση επιλέχθηκαν οι περιγραφείς όπως εφαρμόζονται στην Κύπρο, δηλαδή το καθεστώς ροής (συνεχής / μη συνεχής) και ο ετήσιος όγκος βροχής που προκύπτει από το ύψος βροχής και το μέγεθος της λεκάνης απορροής).Ως αποτέλεσμα για την λεκάνη απορροής του Κούρη στην φυσική της κατάσταση, προκύπτουν 8 τύποι και 62 υδάτινα σώματα στην περίπτωση των τεσσάρων περιγραφέων και 3 τύποι και 53 υδάτινα σώματα στην περίπτωση των περιγραφέων που εφαρμόστηκαν στην Κύπρο. Από την ανάλυση φάνηκε ότι το Σύστημα Β’ με τους προτεινόμενους 4 περιγραφείς διαχωρίζει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τα υδατικά σώματα από ότι το εφαρμοζόμενο από τις Κυπριακές Υπηρεσίες, Σύστημα Β’ με δύο περιγραφείς. (EL)
This paper was based on some of the key provisions of Directive 2000/60, which are intended to establish a framework for water protection. Senior environmental objective of Directive 2000/60 is to achieve good status for all waters by 2015. To achieve this goal, some steps followed as required by the Directive. This work was originally to determine the watershed of the river Kouris, which is the study area, located west of Limassol city (Cyprus), in an area calculated about 357km2.The main features of the river basin are indicated, such as the climatic data, geology, agriculture and livestock and also the human interventions relating to the construction of the Kouris dam and river diversion tunnel Diarizos. Additionally, there is a classification of land cover, according to the Corine land cover 2006. A description is made too, for the protected areas, covered in the study area. An application of the typology, is made, to identify the types and the water bodies as defined by the Directive 2000/60. Of the two systems which it lays down (A and B), the system B is selected because is more flexible than the system A and allows the use of additional descriptors. Due to the construction of the Kouris dam, of the impoundment of water upstream and of the absence of feeder in the downstream region, the river basin of Kouris is divided finally into two independent river basins. So it seems appropriate to apply a typology for the watershed of Kouris River in its natural state and one for the two independent river basins, which are resulting from the construction of the dam. Also two typologies are applied, for the descriptors. In one case as descriptors are selected, the altitude, the size of the river basin, the geology, and as an optional descriptor, the gradients. In the second case the selected descriptors, as applied in Cyprus, are the flow regime (continuous or non-continuous) and the annual volume of rainfall resulting from the rainfall and the size of the river basin. The results obtained for the Kouris watershed in its natural state , are 8 types and 62 water bodies, in the case of four descriptors and 3 types and 53 water bodies, in the case of the descriptors like applied in Cyprus. According to the analysis, it is obvious that System B with the use of the four descriptors defines with more accuracy the water bodies than the one applied in Cyprus. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία (EL)
Geological Society of Greece (EN)

Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

2011-02-01


Geological Society of Greece (EN)

Kouris River; Cyprus (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Vol 44 (2011): Δελτίο Ε.Γ.Ε., Τόμος XLIV-5η Επιστημονική συνάντηση της Επιτροπής Γεωμορφολογίας και Περιβάλλοντος Ε.Γ.Ε.; 70-78 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol 44 (2011): Δελτίο Ε.Γ.Ε., Τόμος XLIV-5η Επιστημονική συνάντηση της Επιτροπής Γεωμορφολογίας και Περιβάλλοντος Ε.Γ.Ε.; 70-78 (EN)

Copyright (c) 2017 Μ. Ηλιάδης, Δ. Οικονομίδης, Κ. Αλμπανάκης, Κ. Βουβαλίδης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.