δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοPRELIMINARY STUDIES ON SEDIMENT CORE FROM THE TYRO BASIN (EN)

Anagnostou, Ch.
Geraga, M.
Kontali, M.
Iliopoulos, I.

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της ορυκτολογικής και μικροπαλαιοντολογικής ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε σε δείγματα ιζημάτων από τον πυρήνα TYR05 που συλλέχθηκε από την ανοξική και υπεράλμυρη λεκάνη Τύρου στην ανατολική Μεσόγειο. Ο πυρήνας αποτελεί μία σύνθετη λιθοστρωματογραφική ακολουθία που αποδίδεται στο ισχυρό γεωδυναμικό καθεστώς της περιοχής. Οι συγκεντρώσεις πλαγκτονικών τρηματοφόρων παρουσιάζουν διακυμάνσεις οι οποίες συμπίπτουν με αλλαγές στη λιθολογία του πυρήνα. Η ορυκτολογική σύσταση των ιζημάτων δείχνει επίδραση από τους εβαπορίτες που δημιουργούνται στον πυθμένα της λεκάνης. Τα ορυκτά συστατικά σε σχέση με τις συγκεντρώσεις της μικροπανίδας δείχνουν ότι τα ιζήματα περιλαμβάνουν σαπροπηλικά στρώματα. Χρειάζονται επιπλέον αναλύσεις για τον ασφαλή προσδιορισμό των σαπροπηλικών αποθέσεων. (EL)
The present paper summarizes the preliminary results of the mineralogical and micropaleontological analysis conducted on sediment samples from core TYR05 retrieved from the anoxic and hypersaline Tyro basin in the eastern Mediterranean Sea. The core comprises a complex lithostratigraphic sequence attributed to the strong geodynamic regime of the area. The planktonic foraminifera associations present fluctuations which coincide with changes in the lithology of the core. The mineralogical composition of the sediments shows influence from the evaporites developed on the bottom of the basin. The mineral constituents in association to the microfauna assemblages suggest that the sediments include sapropelic layers. Further analyses are needed in order to determine safely the sapropelic deposits. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

πλαγκτονικά τρηματοφόρα (EL)
ανατολική Μεσόγειος (EL)
σαπροπηλοί (EL)
υπεράλμυρες λεκάνες (EL)
Περιθλασιμετρία ακτίνων Χ (EL)
planktonic forams (EN)
X-ray diffraction (EN)
sapropels (EN)
eastern Mediterranean. (EN)
brine basins (EN)

Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία (EL)
Geological Society of Greece (EN)

Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

2016-07-27


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Vol 50, No 1 (2016): 14th International Conference of the G.S.G.; 324-333 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol 50, No 1 (2016): 14th International Conference of the G.S.G.; 324-333 (EN)

Copyright (c) 2017 M. Geraga, Ch. Anagnostou, I. Iliopoulos, M. Kontali (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.