δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοFUTURE DROUGHT PROJECTION FOR THE GREEK REGION (EN)

Anagnostopoulou, C.

Η ξηρασία αποτελεί ένα από τους σημαντικότερούς παράγοντες του κλίματος. Οι επιπτώσεις της ξηρασίας σε μία περιοχή είναι σύνθετες διότι επηρεάζουν ταυτόχρονα πολλούς τομείς, όπως είναι το κλίμα, η γεωργία, η οικονομία αλλά και γενικότερα τη δομή της κοινωνίας. Η παρούσα μελέτη ασχολείται μόνο με τη μετεωρολογική ξηρασία, και ειδικότερα μελετά το φαινόμενο της ξηρασίας μέσω του δείκτη Standardized Precipitation Index (SPI). Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από συχνά επεισόδια ξηρασίας τα οποία πολλές φορές ξεπερνούν τις 10 συνεχόμενες ημέρες ξηρασίας (dry spells). Επίσης, τα τελευταία χρόνια τα κλιματικά περιοχικά μοντέλα έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέος στη μελέτη των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών σε διάφορες περιοχές στο πλανήτη. Τα δεδομένα βροχόπτωσης από πέντε περιοχίκα κλιματικά μοντέλα (RCMs) έχουν χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του δείκτη SPI στην ελληνική περιοχή, για τη περίοδο αναφοράς και δύο μελλοντικές περιόδους έως το τέλος του 21ου αιώνα. Όλα τα μοντέλα δείχνουν μία τάση ελάττωσης της διαμέσου του SPI δείκτη στη διάρκεια της μελετώμενης περιόδου. Για τη πρώτη μελλοντική περίοδο, 2021 με 2050, υπάρχει ένα σαφές σήμα για μία ξηρή δεκαετία προς το τέλος της περιόδου που είναι πιο εμφανής νησιωτικές περιοχές. Αντίθετα, στη δεύτερη μελλοντική περίοδο, 2071 με 2100,υπάρχει αυξητική τάση του δείκτη που σημαίνει περισσότερα κανονικά ή υγρά έτη. (EL)
Drought is one of the most important factors of change. The epi-drops drought in one area are complex because they simultaneously affect many areas, such as climate, agriculture, the economy and in general the structure of society. This study deals only with the meteorological drought, particularly considering the phenomenon of drought through the index Standardized Precipitation Index (SPI). The Greece is characterized by frequent drought episodes that often exceed 10 consecutive days of drought (dry spells). Also, in recent years the area probably climate models have been used in a wide study of the impact of climate change in different regions on the planet. Rainfall data from five regional climate models (RCMs) have been used to calculate the SPI index in the Greek area, the reporting period and two subsequent periods by the end of the 21st century. All models show a decreasing trend of the SPI median during the period studied. For the first future period 2021-2050, there is a clear signal for a dry decade towards the end of the period that is most apparent in southern and island regions. On the other hand, in the second future period 2071-2100, there is an increasing trend resulting to normal or wetter years. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Δείκτης ξηρασίας SPI (EL)
περιοχικά κλιματικά μοντέλα (EL)
Ελλάδα (EL)
Greece (EN)
SPI index (EN)
climate regional models (EN)

Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία (EL)
Geological Society of Greece (EN)

Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

2016-07-27


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Vol 50, No 2 (2016): 14th International Conference of the G.S.G.; 1038-1045 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol 50, No 2 (2016): 14th International Conference of the G.S.G.; 1038-1045 (EN)

Copyright (c) 2017 C. Anagnostopoulou (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.