δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοHEAVY METALS IN URBAN PARK SOILS FROM ATHENS, GREECE (EN)

Zygouri, E.
Chalkiadaki, O.
Chatzistamatiou, E.A.
Georgopoulos, G.
Gkiouleka, I.
Kelepertzis, E.
Papazotos, P.
Argyraki, A.
Katsikis, I.

Η αστική γεωχημεία είναιένας επιστημονικός κλάδος ο οποίος αναπτύσσεταιτα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από την αστικοποίηση. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο τον προσδιορισμό των συγκεντρώσεων δυνητικά επιβλαβών στοιχείων (PHEs) των επιφανειακών (0-10 cm) εδαφών προερχόμενων από αλσύλια της Αθήνας. Η δειγματοληψία υπαίθρου πραγματοποιήθηκε σε 20 αλσύλια της Αττικής και κάλυψε συνολική έκταση περίπου 200km2 . Αναλύθηκαν 20 εδαφικά δείγματα κοκκομετρίας < 100μm χρησιμοποιώντας τη μέθοδο φασματοσκοπίας ατομικής απορρόφησης μετά από ολική διαλυτοποίηση και έκπλυση με 1M HCl και προσδιορίστηκαν τα στοιχεία Pb, Zn, Ni, Cu, Mn και Cr. Επίσης προσδιορίστηκε ο οργανικός άνθρακας των εδαφών με τη μέθοδο καύσεως. Αναγνωρίστηκαν δυο διαφορετικές ομάδες στοιχείων. Στην πρώτη περιλαμβάνονται τα ανθρωπογενή στοιχεία (Pb - Zn - Cu) και στη δεύτερη τα λιθογενή (Cr - Ni - Mn). Η σειρά με την οποία κινητοποιούνται τα στοιχεία στο έδαφος ήταν: Pb> Mn >Ni≈ Cu≈ Zn> Cr. Τα δεδομένα της έρευνας υποδεικνύουν ότι το έδαφος των αλσυλίων μπορεί να είναι ένας σημαντικός ταμιευτήρας των ανθρωπογενών στοιχείων στο αστικό έδαφος (EL)
Urban geochemistry is a scientific discipline which is growing in the recent years mainly because of the environmental impact caused by urbanization. The present study aims to determine the concentrations of potentially harmful elements (PHEs) on surface soils (0-10cm) in Athens parks. Soil sampling was carried out in public park areas within the Athens urban area. Twenty surface soil (0-10cm) samples were collected and the <100μm grain size fraction was analyzed by Flame Atomic Absorption Spectroscopy for Pb, Zn, Ni, Cu, Mn andCr after a strong acid dissolution and partial extraction by 1M HCl. The organic soil matter content was determined by a combustion method. Two different inter-correlated groups of elements were identified, one including Pb, Zn, Cu showing the anthropogenic signature on urban soil and another including Cr, Ni and Mn showing geogenic origin. The mobility of the heavy metals determined in the present study follows the decreasing order: Pb> Mn >Ni≈ Cu≈ Zn> Cr. The data indicate that park areas seem to be important sinks of anthropogenic elements in urban soils. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Γεωχημεία (EL)
περιβαλλοντική ρύπανση (EL)
δυνητικά επικίνδυνα στοιχεία (EL)
potentially harmful elements (EN)
environmental pollution (EN)
Geochemistry (EN)

Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία (EL)
Geological Society of Greece (EN)

Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

2016-07-28


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Vol 50, No 4 (2016): 14th International Conference of the G.S.G.; 2251-2260 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol 50, No 4 (2016): 14th International Conference of the G.S.G.; 2251-2260 (EN)

Copyright (c) 2017 P. Papazotos, O. Chalkiadaki, E.A. Chatzistamatiou, G. Georgopoulos, I. Gkiouleka, I. Katsikis, E. Zygouri, E. Kelepertzis, A. Argyraki (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.