δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοNATURAL RADIOACTIVITY OF WESTERN ANATOLIAN PLUTONS, TURKEY (EN)

Koroneos, A.
Altunkaynak, S.
Papadopoulos, A.
Unal, A.
Kamaci, O.

Εξετάζεται η φυσική ραδιενέργεια αξιολογούνται οι πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία λόγω της χρήσης ως δομικών υλικών των πλουτωνικών πετρωμάτων της Δυτικής Ανταόλιας (Τουρκία). Εβδομήντα δείγματα από πλουτωνίτες της Δυτικής Ανατολίας συμπεριλαμβανομένων διαφόρων πετρογραφικών τύπων, από μονζοδιορίτη έως συηνογρανίτη, εξετάστηκαν για τα επίπεδα της φυσικής ραδιενέργειας, χρησιμοποιώντας γ-φασματοσκοπία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα επίπεδα φυσικής ραδιενέργειας κυμαίνονται έως τα 229,62 Bq.kg-1 για το 226Ra, έως 207,32 Bq.kg-1 για το 232Th και έως 2541,95 Bq.kg 1 για το 40Κ, με μέσες τιμές 57,67 (±38,13), 80,30 (±42,00) και 1071,92 (±405,24) Bq.kg-1 αντίστοιχα, τιμές που βρίσκονται κάτω από τις αντιπροσωπευτικές διεθνείς που αφορούν πλουτωνικά πετρώματα. Η αύξηση στην εξωτερική ισοδύναμη δόση γ-ακτινοβολίας εμφανίζει μια μέση τιμή 0,27 (±0,19) mSv.y-1, αρκετά κάτω από το όριο του 1 mSv.y-1. Στην περίπτωση της εσωτερικής δόσης από α-ακτινοβολία, η μέση τιμή των 0,14 (±0,10) mSv.y-1, βρίσκεται επίσης αρκετά χαμηλότερα από το όριο του 0,5 mSv.y-1. Η πλειονότητα των δειγμάτων αυξάνει την εξωτερική και την εσωτερική δόση σε ποσοστό μικρότερο του 30% του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου της ισοδύναμης δόσης. Συνεπώς, τουλάχιστον από ραδιολογικής απόψεως, τα πλουτωνικά πετρώματα της Δυτικής Ανατολίας θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια ως δομικά υλικά. (EL)
The natural radioactivity of the Western Anatolian plutonic bodies (Turkey), as well as the assessment of any potential health hazard due to their usage as decorative building materials is studied. Seventy samples from Western Anatolian plutonic bodies, including various rock-types from quartz-monzodiortie to syenogranite, have been measured for their natural radioactivity using γ-spectrometry. According to the experimental results the natural radioactivity levels were ranged up to 229.62 Bq.kg- 1 for 226Ra, up to 207.32 Bq.kg-1 for 232Th and up to 2541.95 Bq.kg-1 for 40K, with a mean value of 57.67 (±38.13), 80.30 (±42.00) and 1071.92 (±405.24) Bq.kg-1 respectively, which are below the international representative mean values for granite stones. The increment on the external γ-radiation effective dose rate appears a mean value of 0.27 (±0.19) mSv.y-1, scattering below 1 mSv.y-1. In case of the internal α-radiation a mean value of 0.14 (±0.10) mSv.y-1, scattering below 0.5 mSv.y- 1 was estimated. The majority of the samples increase the external and the internal dose less than 30% of the maximum permitted limit of the effective dose rate. Therefore, at least from radiological point of view, the plutonic rocks of Western Anatolia could be safely used as decorative building materials. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Δομικά υλικά (EL)
Εξωτερκή-Εσωτερική έκθεση (EL)
Δείκτης Ακτινοβολίας (EL)
External-Internal exposure (EN)
Radiation Index (EN)
Building materials (EN)

Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία (EL)
Geological Society of Greece (EN)

Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

2016-07-28


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Vol 50, No 4 (2016): 14th International Conference of the G.S.G.; 2332-2341 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol 50, No 4 (2016): 14th International Conference of the G.S.G.; 2332-2341 (EN)

Copyright (c) 2017 A. Papadopoulos, S. Altunkaynak, A. Koroneos, A. Unal, O. Kamaci (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.