ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ-ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ-ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (EL)
ENVIRONMENTAL IMPACT RESULTING FROM THE OPERATION OF HIGHWAY ENGINEERING WORKS IN SECTIONS OF THE ROAD-AXIS THERMOPYLES - NAFPACTOS (EN)

Παπαδόπουλος, Α.
Μερτζάνης, Α.

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ειδικότερα οι μεταβολές που προκαλούνται στο φυσικό περιβάλλον (με έμφαση στη γεωμορφολογική δομή και τους υδατικούς πόρους), από την κατασκευή οδικών έργων, σε θέσεις, εγκάρσιας διέλευσης, των κοιλαδικών μορφών και του υδρογραφικού δικτύου, αποτελούν το αντικείμενο της εργασίας αυτής. Για την εκτίμηση-αξιολόγηση των μεταβολών αυτών, καταγράφεται αρχικά, η υφιστάμενη κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος σε επιλεγμένα τμήματα της ορεινής διαδρομής, του εθνικού οδικού άξονα Θερμοπυλών-Ναυπάκτου, τα οποία εντοπίζονται στην περιοχή Σκαμνού-Μπράλου, αποτυπώνονται τα δυναμικά χαρακτηριστικά των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων καθώς και τα φαινόμενα διάβρωσης, θραύσης, μετακίνησης εδαφικών μαζών και στη συνέχεια επισημαίνονται οι μεταβολές και αλλοιώσεις, που μέχρι σήμερα έχει υποστεί το φυσικό περιβάλλον και ιδιαίτερα, τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά του και οι υδατικοί πόροι, από την κατασκευή και λειτουργία του έργου (EL)
The object of this work is the environmental impact and especially the changes in the natural environment (with special emphasis in the geomorphological structure and the water resources) as a result of road works in places of lateral crossing of valley forms and of the hydrographie network. In order to evaluate these changes, we initially record the existing situation of the natural environment in selected parts of the mountainous part of the national road axis Thermopyles-Nafpaktos which are seen in the area of Skamnos-Bralos; we record the dynamic characteristics of the surface and underground waters as well as the erosion, rupture, movement of soil masses; then we note the changes in the natural environment up to now and especially in its geomorphological characteristics and in the water resources from the construction and operation of the project. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)


Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

Αγγλική γλώσσα

2004-01-01


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Τόμ. 36 Αρ. 1 (2004): 10o διεθνές Συνέδριο της ΕΓΕ; 206-215 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol. 36 No. 1 (2004): 10th International Conference of the Geological Society of Greece; 206-215 (EN)

Copyright (c) 2018 A. Mertzanis, A. Papadopoulos (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.