Η ΘΕΙΟΥΧΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΤΑΔΕΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)

Η ΘΕΙΟΥΧΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΤΑΔΕΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ (EL)
SULPHIDE MINERALIZATION FROM EPTADENDRO AND RACHI AREAS IN EASTERN RHODOPE (EN)

Μιχαηλίδης, Κ.
Χατζηκύρκου, Α.

Μελετάται η θειούχος μεταλλοφορία των περιοχών Επταδένδρου και Ράχης που φιλοξενείται στην Ανώτερη Τεκτονική Ενότητα της ανατολικής Ροδόπης. Αυτή η μεταλλοφορία συνδέεται με μια ρηξιγενή ζώνη ΒΑ-ΝΔ κατεύθυνσης. Τα μεταλλοφόρα σώματα βρίσκονται στην επαφή μεταξύ γρανιτοειδών διεισδύσεων και μετα-υπερβασικών - βασικών πετρωμάτων, καθώς και μέσα στα μεταυπερβασικά - βασικά πετρώματα. Η ορυκτολογία της μεταλλοφορίας περιλαμβάνει σιδηροπυρίτη και χαλκοπυρίτη ως κύρια ορυκτά, σφαλερίτη, γαληνίτη, μαγνητίτη και αιματίτη ως επουσιώδη τα οποία δημιουργούν επίσης και τοπικές συγκεντρώσεις και ορυκτά Bi, Ag και Co-Ni. Τα μη μεταλλικά ορυκτά είναι χλωρίτης, χαλαζίας, ασβεστίτης και σερικίτης. Τα χαρακτηριστικά της μεταλλοφορίας όπως η πτύχωση λεπτών μεταλλοφόρων στρωμάτων, κατακλαστική υφή, πλαοτική παραμόρφωση, ανόπτηση ή δημιουργία πορφυροβλαστών σιδηροπυρίτη, αποτελούν τυπικές ενδείξεις μεταμόρφωσης και επιβεβαιώνουν την παραδοχή ότι η μεταλλοφορία έχει επηρεαστεί από μια σειρά μεταμορφικών και παραμορφωτικών γεγονότων. Οι πορφυροβλάστες σιδηροπυρίτη παρουσιάζουν μια χαρακτηριστική χημική ζώνωση με υψηλότερες περιεκτικότητες σε Ni και Co στις περιφερειακές ζώνες. Για την περιοχή μελέτης μια μεταλλογενετική διεργασία δύο σταδίων έγινε αποδεκτή. Πρώτα σχηματίσθηκε μια στρωματόμορφη μεταλλοφορία σε υποθαλάσσιο περιβάλλον που συνδέθηκε με υπερβασικά-βασικά πετρώματα. Αργότερα, η διείσδυση των γρανιτοειδών ανακίνησε μέρος αυτής της μεταλλοφορίας προΓ τη ρηξιγενή ζώνη. Επιπλέον, τα μαγματικά ρευστά των γρανιτοειδών πρόσφεραν νέες ποσότητες μεταλλοφορίας κυρίως Ζη και Pb. (EL)
The sulphide mineralization from Eptadendro and Rachi areas hosted in the Upper Tectonic Unit of eastern Rhodope is studied. This mineralization is related to a fault zone of NE-SW direction. The orebodies are found along the contacts between granitoid intrusions and meta-ultrabasicbasic rocks as well as within the meta-ultrabasic-basic rocks. The ore mineral assemblages consist of pyrite and chalcopyrite as main minerals, minor sphalerite, galena, magnetite and hematite which form also local concentrations, and traces of Bi-, Ag-, and Co - Ni- minerals. Chlorite, quartz, calcite and sericite are the main gangue minerals. Folding of thin mineralized layers, brittle or ductile deformation, annealing or porphyroblasting of pyrite are typical metamorphic features confirming that mineralization has been affected by a series of metamorphic and deformation events. Pyrite porphyroblasts display a characteristic chemical zonation with higher Ni and Co contents at the marginal zones. A two-stage mineralization process was accepted for the studied area. Firstly, a stratabound mineralization hosted in the ultrabasic-basic rocks was formed in a submarine environment. Later on the intrusion of granitoids remobilized a part of this mineralization into the fault zone. Besides, the magmatic fluids of the granitoids offered new amounts of metals mainly of Zn and Pb. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)


Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

Αγγλική γλώσσα

2004-01-01


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Τόμ. 36 Αρ. 1 (2004): 10o διεθνές Συνέδριο της ΕΓΕ; 397-405 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol. 36 No. 1 (2004): 10th International Conference of the Geological Society of Greece; 397-405 (EN)

Copyright (c) 2018 A. Chatzikirkou, K. Michailidis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.