Ασσύμετρη ανάπτυξη υδρογραφικών δικτύων παράγων αναγνώρισης περιστροφών νεοτεκτονικών ρηξιτεμάχων. Η περίπτωση των λεκανών Στουρναρο- ρέματος και Μπελεσίτσα (Ν. Φωκίδας)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2001 (EL)

Ασσύμετρη ανάπτυξη υδρογραφικών δικτύων παράγων αναγνώρισης περιστροφών νεοτεκτονικών ρηξιτεμάχων. Η περίπτωση των λεκανών Στουρναρο- ρέματος και Μπελεσίτσα (Ν. Φωκίδας) (EL)
Asymmetric development of drainage networks as a factor for the recognition of neotectonic block rotation. The case of Stournarorema and Belesitsas basins (Fokida prefecture, Greece) (EN)

ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι.
ΦΟΥΜΕΛΗΣ, Μ.

Η παρούσα εργασία σκοπό έχει την αναγνώριση μεγάλης κλίμακας νεοτεκτονικών παραμορφώσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ερατεινής (Ν. Στερεά Ελλάδα), από την μελέτη του υδρογραφικού δικτύου, των επιφανειών επιπέδωσης και του υπεδαφικού χάρτη της τεκτονικής επαφής μεταξύ της ενότητας των Βαρδουσίων και της Πίνδου. Συγκεκριμένα εξετάζονται οι ασυμμετρίες των επιμέρους κλάδων των λεκανών του Ρ. Στουρναρόρρεμα και του Ρ. Μπελεσίτσα (κλάδος του Μόρνου ποταμού). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς αυτή την κατεύθυνση παρουσιάζουν οι συστηματικές τάσεις προσανατολισμού του ανύσματος του Παράγοντα Εγκάρσιας Τοπογραφικής Συμμετρίας 'Τ' καθώς και η γεωγραφική του κατανομή. Έτσι υπολογίστηκε η μέση τιμή του παραπάνω παράγοντα ασυμμετρίας για τους κλάδους 3ης τάξης των δύο λεκανών και λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις επιδράσεις της τεκτονικής και της λιθολογίας στις θεωρούμενες τιμές ασυμμετρίας, προτείνουμε μια πιθανή αντίρροπη στρέψη των δύο λεκανών γύρω από οριζόντιο άξονα ΒΑ-ΝΔ διεύθυνσης (EL)
The aim of the present study is to ditect large scale neotectonic deformation in the wider area of Eratini (South Sterea region), by examining its drainage network, the planation surfaces and the structural contour map of the contact between Bardousia and Pindos geotectonic units. In particular we examined the asymmetry of Stournarorema and Belesitsas (tributary of Mornos river) basins. The main interest of this attempt was to reveal systematic orientation of the Tranverse Topographic Symmetry Vector 'T' as will as its geographic distribution. Thus we estimated the above asymmetry factor for the 3rd order streams of both basins and taking in consideration the influence of the tectonic structure and the lithology of the area to the estimated asymmetry values, we suggest a possible counterbalancing rotation of these basins along a horizontal axis of NE-SW direction (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Περιστροφή Νεοτεκτονικών τεμαχών (EL)
P. Στουρναρόρρεμα (EL)
P. Μπελεσίτσας (EL)
Ερατεινή (EL)
Ασυμμετρίες του υδρογραφικού δικτύου (EL)
Eratini (EN)
Stournarorema (EN)
Rotation of Neotectonic blocks (EN)
Belesitsas (EN)
Asymmetries of drainage network (EN)


Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

Αγγλική γλώσσα

2001-01-01


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Τόμ. 34 Αρ. 1 (2001): 9o διεθνές Συνέδριο της ΕΓΕ; 227-234 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol. 34 No. 1 (2001): 9th International Conference of the Geological Society of Greece; 227-234 (EN)

Copyright (c) 2018 Ι. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Μ. ΦΟΥΜΕΛΗΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.