Πετρολογική - ορυκτολογική μελέτη των μεταβασιτών (πρασινιτών) της Λαυρεωτικής γεωτεκτονικό περιβάλλον σχηματισμού τους

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2001 (EL)

Πετρολογική - ορυκτολογική μελέτη των μεταβασιτών (πρασινιτών) της Λαυρεωτικής γεωτεκτονικό περιβάλλον σχηματισμού τους (EL)
Πετρολογική - ορυκτολογική μελέτη των μεταβασιτών (πρασινιτών) της Λαυρεωτικής γεωτεκτονικό περιβάλλον σχηματισμού τους (EN)

PAPE, Μ.
ARIKAS, Κ.
ΣΕΡΕΛΗΣ, Κ.
ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ, Α.

Η ΝΑ Αττική, μέρος της Αττικοκυκλαδικής μάζας αποτελείται από γνευσιους, χαλαζίτες, μεγάλες σειρές μαρμάρων και σχιστόλιθων και διάφορα μεταβασικά και μεταϋπερβασικά πετρώματα. Οι μεταβασίτες -πρασινίτες στη Λαυρεωτική εντοπίζονται σε περισσότερες από 60 εμφανίσεις. Τα σημαντικότερα ορυκτά τους είναι ο ακτινόλιθος, η ακτινολιθική κεροστίλβη και ο γλαυκοφανής ο οποίος συχνά αντικαθίσταται από χλωρίτη, αλβίτη και επίδοτο - κλινοζωισίτη. Με βάση την ορυκτολογική τους σύσταση θεωρείται ότι έχουν υποστεί μέσης πρασινοσχιστολιθικής φάσης μεταμόρφωση. Η παρουσία όμως του γλαυκοφανους δείχνει ότι προηγήθηκε μια μεταμόρφωση υψηλής πίεσης σε συνθήκες υποβύθισης. Η λεπτομερής μελέτη των διακριτικών διαγραμμάτων ταξινόμησης κυρίων στοιχείων και ιχνοστοιχείων των πρασινιτών της Λαυρεωτικής δείχνει ότι οι πρωτόλιθοι ήταν βασάλτες με υποαλκαλικό χαρακτήρα. Το γεωτεκτονικό περιβάλλον γένεσης των μαγμάτων ήταν η μεσοωκεάνεια ράχη MORB. Τα μάγματα αυτά έχουν θολεϊτικό χαρακτήρα και κατατάσσονται στους εμπλουτισμένους βασάλτες τύπου Ε- ή P-MORB. (EL)
The SE part of Attica belong to the Attico Cycladic massif and comprises gneiss, quartzites series of marble and scists, metabasites and metaultrabasites. The metabasites (prasinittes) of Laurium area recognized in over 60 outcrops. The main mineral of the metabasites are actinolites, actinolitic hornblende glaucophan frequently altered to chlorite, albite, epidot - clinozoisite and chlorite which in the most frequent mineral. According to the mineral composition those metabasites have been affected by an intermediate to high temperature green - schist metamorphic phase. Nevertheless the presence of glaucophane shows that a high pressure metamorphic phase under subduction conditions was preceded. The detailed study of distinctive classification diagrams based on the main and trace elements of the Laurium prassinites showed a subalkalic basaltic character. The geotectonic environment of thoss basaltic magmas should be of MORB type with a tholeiitic character belonging the E or PMORB type basalts (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

πετρολογία (EL)
γεωτεκτονικό περιβάλλον (EL)
Λαύριο (EL)
ορυκτολογία (EL)
μεταβασίτες (EL)
πρασινίτες (EL)
petrology (EN)
metabasites (EN)
prasinites mineralogy (EN)
geotectonic environment (EN)
Laurio (EN)


Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

Αγγλική γλώσσα

2001-01-01


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Τόμ. 34 Αρ. 3 (2001): 9o διεθνές Συνέδριο της ΕΓΕ; 901-910 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol. 34 No. 3 (2001): 9th International Conference of the Geological Society of Greece; 901-910 (EN)

Copyright (c) 2018 Κ. ARIKAS, Μ. PAPE, Κ. ΣΕΡΕΛΗΣ, Α. ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.