Γεωλογικό πλαίσιο για την επιλογή γεώτοπων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Διεθνούς Ένωσης Γεωεπιστημών (IUGS) και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για τη Διατήρηση της Γεωλογικής - Γεωμορφολογικής Κληρονομιάς (ProGEO). Πρώτη Φάση: Ετοιμασία ενός πρώτου πλαισίου σε επίπεδο χώρας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

Γεωλογικό πλαίσιο για την επιλογή γεώτοπων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Διεθνούς Ένωσης Γεωεπιστημών (IUGS) και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για τη Διατήρηση της Γεωλογικής - Γεωμορφολογικής Κληρονομιάς (ProGEO). Πρώτη Φάση: Ετοιμασία ενός πρώτου πλαισίου σε επίπεδο χώρας (EL)
Framework for the geosites selection according to the International Union of Geological Sciences (IUGS), and the European Association for the Conservation of Geological - Geomorphological heritage (ProGEO). First phase: an attempt for a country framework (EN)

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ - ΔΡΑΝΔΑΚΗ, Ε.

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στο ιστορικό της πρωτοβουλίας που ανέλαβε η Διεθνής Ενωση Γεωλογικών Επιστημών (IUGS) με την υποστήριξη της UNESCO, για τη συστηματική καταγραφή των πιο σημαντικών γεωτόπων για τις ανάγκες κυρίως της έρευνας και εκπαίδευσης των γεωλογικών επιστημών. Περιγράφεται η μεθοδολογία και οι φάσεις που ακολουθούνται, η δημιουργία ενός πρώτου πλαισίου για την κατηγοριοποίηση της καταγραφής, τα πεδία αυτοΰ πλαισίου που στοχεύουν στην τυποποίηση της καταγραφής. Η τυποποίηση αυτή είναι απαραίτητη για να είναι εφικτή η σύγκριση των κατηγοριών των γεωτόπων των διαφόρων χωρών ώστε να προκύψει, μετά τη συστηματική αυτή εργασία και σε διαδοχικές φάσεις, ο κατάλογος των γεωτόπων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος σε παγκόσμια κλίμακα. Η εργασία αυτή τελειώνει με την παρουσίαση της πρώτης φάσης δημιουργίας του γεωλογικού πλαισίου, όσον αφορά τη χώρα μας. (EL)
This contribution refers to the history of the International Union of Geological Sciences (IUGS) initiative for the inventory and compilation of the global geosites list, "The geosite project". This project that started in1996 came as a consequence of the recent years discussion in international level, geological sites to be included in global site-based conservation and protection projects and in the world heritage list of UNESCO.The Global Geosites Working Group set up by International Union of Geological Sciences (IUGS) with the support of UNESCO in 1995, undertook the initiative for the systematic inventory of the most important sites, above all for the needs of the geological sciences research and education. The project aims also, to involve the whole geological community in geoconservation, as well as to support any national or international initiative to protect geodiversity, a recourse completely unrenewable. In Europe the whole pilot work for the geosites project is carried out by ProGEO, the European Association for the geological-geomorphological heritage conservation. ProGEO to which most of Europe's nations are represented by members, through regular international congresses, meetings, workshops, has led the way for the project, supported by its regional working groups and its national representatives (Greece belongs to the ProGEO WG1 of south-eastern Europe). (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

γεωλογική-γεωμορφολογική κληρονομιά (EL)
πρόγραμμα γεωτόπων (EL)
ProGEO (EL)
συγκρισιμότητα (EL)
IUGS (EL)
παγκόσμια κληρονομιά (EL)
πλαίσιο καταγραφής γεωτόπων (EL)
γεωποικιλότητα (EL)
τυποποίηση (EL)
geosites framework (EN)
geological-geomorphological heritage (EN)
geosites project (EN)
geoconservation (EN)
geodiversity (EN)


Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

Αγγλική γλώσσα

2018-08-01


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Τόμ. 34 Αρ. 2 (2001): 9o διεθνές Συνέδριο της ΕΓΕ; 795-802 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol. 34 No. 2 (2001): 9th International Conference of the Geological Society of Greece; 795-802 (EN)

Copyright (c) 2018 Ε. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ - ΑΡΑΝΑΑΚΗ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.