Γεωλογικό πλαίσιο για την επιλογή γεώτοπων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Διεθνούς Ένωσης Γεωεπιστημών (IUGS) και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για τη Διατήρηση της Γεωλογικής - Γεωμορφολογικής Κληρονομιάς (ProGEO). Δεύτερη Φάση: άνοιγμα μιας συζήτησης στη χώρα, δημοσίευση του πλαισίου, βελτίωση-συμπλήρωση του πλαισίου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

Γεωλογικό πλαίσιο για την επιλογή γεώτοπων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Διεθνούς Ένωσης Γεωεπιστημών (IUGS) και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για τη Διατήρηση της Γεωλογικής - Γεωμορφολογικής Κληρονομιάς (ProGEO). Δεύτερη Φάση: άνοιγμα μιας συζήτησης στη χώρα, δημοσίευση του πλαισίου, βελτίωση-συμπλήρωση του πλαισίου (EL)
Framework for the geosites selection according to the International Union of Geological Sciences (IUGS), and the European Association for the Conservation of Geological - Geomorphological heritage (ProGEO). 2nd phase: opening of a discussion in the country, publishing and more or less finalizing the country framework (EN)

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ-ΔΡΑΝΔΑΚΗ, E.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΡΥΝΙΩΤΗ, Κ.
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΙΑΚΑΝΤΩΝΗ, Α.

Η εργασία αυτή αποτελεί τη δεύτερη φάση του προγράμματος Geosites της IUGS. Η φάση αυτή ξεκίνησε με έναν πρώτο ανοικτό διάλογο στην ελληνική γεωεπιστημονική κοινότητα για τη συμπλήρωση, βελτίωση του πλαισίου γεωτόπων που δημιουργήθηκε κατά την πρώτη φάση του προγράμματος. Η πρώτη αυτή φάση περιγράφεται αναλυτικά σε άλλη εργασία του παρόντος συνεδρίου. Η επιλογή των γεωεπιστημόνων που καταρχήν θα συμμετείχαν στο διάλογο και η αποστολή σαυτούς ενημερωτικού υλικού, έγινε με κριτήριο τη μέχρι σήμερα ενασχόληση τους με θέματα σχετιζόμενα με τη γεωδιατήρηση, τη διατήρηση της γεωλογικής κληρονομιάς και την ανάδειξη του γεωπεριβάλλοντος, καθώς και με την προστασία και διαχείριση γεωτόπων.Το προϊόν της συνεργασίας αυτής της πρώτης ομάδας γεωεπιστημόνων, το βελτιωμένο δηλαδή και συμπληρωμένο πλαίσιο γεωτόπων περιέχεται σαυτήν την εργασία καθώς επίσης και ωρισμένος αριθμός γεωτόπων σαν παραδείγματα μερικών κατηγοριών. Το αποτέλεσμα αυτό δεν είναι κλειστό και στατικό αλλά ανοικτό, δυναμικό και εξελισσόμενο.Σταδιακά και συστηματικά, με τη συνεργασία όλο και περισσότερων ειδικών γεωεπιστημόνων το πλαίσιο των γεωτόπων για την παγκόσμια γεωλογική κληρονομιά, θα αποκτήσει μία πληρότητα και μία αντιπροσωπευτικότητα ανάλογη της γεωποικιλότητας της χώρας μας, ώστε αυτή να εκπροσωπηθεί ικανοποιητικά στον ευρωπαϊκό ή και στον παγκόσμιο κατάλογο γεωτόπων. (EL)
This contribution constitutes the second phase of the Geosites project of IUGS. This phase started with an open discussion in the greek geoscientific community for the improvement of the geosites framework created during the first phase of the project. The first phase is described in another paper of the present Congress.The criterion for the selection of the geoscientists to send them an information package for this first open discussion was their previous involvement with geological heritage conservation, geotopes protection and management issues. The fruit of the cooperation of the first group, that is, the improved and completed geosites framework together with some geosites as examples of the framework categories, is included in this paper. The format of the framework has changed in this paper (compared with the one of the paper for first phase, of the present congress) in order to make it shorter. The whole framework, categories, geosites-examples, are written in English language as well, because English is the common language of the Geosites programme.The categories refer to both continental and submarine geosites. This product is not closed and static but on the contrary it is open, dynamic and under development. It will obtain gradually and systematically, with the involvement and cooperation of all the more specialists, completeness and a representativity equivalent to the geodiversity of Greece. In this way it will be represented adequately in the European and the world geosites list. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

γεωπεριβάλλον (EL)
Geosites (EL)
γεώτοποι (EL)
γεωλογική κληρονομιά (EL)
κατάλογος γεωτόπων (EL)
ProGEO (EL)
IUGS (EL)
πλαίσιο γεωτόπων (EL)
γεωποικιλότητα (EL)
γεωδιατήρηση (EL)
geological heritage conservation (EN)
geosites list (EN)
Geosites framework (EN)
ProGEO (EN)
IUGS (EN)
geotopes (EN)
geodiversity (EN)


Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

Αγγλική γλώσσα

2018-08-01


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Τόμ. 34 Αρ. 2 (2001): 9o διεθνές Συνέδριο της ΕΓΕ; 803-810 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol. 34 No. 2 (2001): 9th International Conference of the Geological Society of Greece; 803-810 (EN)

Copyright (c) 2018 E. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ-ΔΡΑΝΔΑΚΗ, Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΡΥΝΙΩΤΗ, Α. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΙΑΚΑΝΤΩΝΗ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.