Ρυθμός ανάπτυξης νεοσσών του γένους Parus σε σχέση με βιολογικά και οικολογικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2001 (EL)

Ρυθμός ανάπτυξης νεοσσών του γένους Parus σε σχέση με βιολογικά και οικολογικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος (EL)

Κατσιμάνης, Νίκος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. (EL)

Η αναπαραγωγή αποτελεί κοινό και βασικό γνώρισμα όλων των πουλιών (και γενικότερα των ζώντων οργανισμών) οπότε η μελέτη της είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την κατανόηση θεμάτων σχετικά με την βιολογία, την οικολογία, την εξέλιξη και τη βιογεωγραφία. Η εργασία αυτή θα ασχοληθεί με ένα μέρος της αναπαραγωγικής βιολογίας και οικολογίας δύο στρουθιόμορφων πουλιών, του Καλόγερου και της Γαλαζοπαπαδίτσας. Πιο συγκεκριμένα η εργασία αυτή καταπιάνεται με τον ρυθμό ανάπτυξης των νεοσσών των 2 προαναφερθέντων ειδών σε σχέση με βιολογικά και οικολογικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από το πευκόδασος της Μικρής Λίμνης στη Λέσβο αφορούν διάφορα χαρακτηριστικά της αναπαραγωγής των συγκεκριμένων ειδών (πχ. ημερομηνία εκκόλαψης, αριθμός νεοσσών γέννας κα), χαρακτηριστικά του ενδιαιτήματος (τύπος δάσους, ύψος ξυλώδους υπό-ορόφου κα) καθώς και βιομετρικά χαρακτηριστικά των νεοσσών (βάρος, μήκος ταρσού, μήκος 50ου πρωτεύοντος φτερού). Έτσι, εξετάσαμε το πώς αναπτύσσονται οι νεοσσοί ανάλογα με την ηλικία τους αλλά και τα υπόλοιπα βιολογικά και οικολογικά χαρακτηριστικά της αναπαραγωγής. Τέλος, δημιουργήσαμε 2 καινούριους δείκτες (βιομετρικούς) ώστε να εξετάσουμε αν είναι πιο κατάλληλοι να ερμηνεύσουν την ανάπτυξη των νεοσσών από βιολογική και οικολογική σκοπιά. Στο κεφάλαιο 1 γίνεται αναφορά στις διάφορες στρατηγικές αναπαραγωγής των πουλιών και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα 2 υπό μελέτη είδη. Επίσης γίνεται αναφορά στους διάφορους βιολογικού; και οικολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν την αναπαραγωγή των πουλιών. Το κεφάλαιο 2 αναφέρεται στην μεθοδολογία που ακολουθήσαμε (συλλογή δεδομένων, στατιστική επεξεργασία). Στο 30 κεφάλαιο της εργασίας παρατίθενται τα αποτελέσματα ενώ το 40 κεφάλαιο περιέχει τα όποια συμπεράσματα βγάλαμε καθώς και σχολιασμό αυτών. Ακολουθεί η βιβλιογραφία και τα παραρτήματα.

bachelorThesis


2001


2015-11-17T10:37:18Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.