Οικονομική βελτιστοποίηση εγκατάστασης μονάδων εδαφικής διάθεσης αποβλήτων (ΜΕΔΑ) με χρήση γραμμικού και ακέραιου προγραμματισμού : εφαρμογή στο νησί των Κυθήρων.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2001 (EL)

Οικονομική βελτιστοποίηση εγκατάστασης μονάδων εδαφικής διάθεσης αποβλήτων (ΜΕΔΑ) με χρήση γραμμικού και ακέραιου προγραμματισμού : εφαρμογή στο νησί των Κυθήρων. (EL)

Στάθης, Χρήστος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. (EL)

Η πτυχιακή αυτή εργασία στοχεύει στην ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας η οποία θα δίνει λύση στα παραπάνω προβλήματα, και συγκεκριμένα: 1. θα προτείνει την οικονομικά βέλτιστη εγκατάσταση χώρων διάθεσης αποβλήτων σε ένα σύστημα και 2. θα επιλέγει τις προσφορότερες διαδρομές για τη μεταφορά των αποβλήτων από τα σημεία παραγωγής τους προς τους επιλεγόμενους χώρους διάθεσής τους. Για την καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος, επιλέχθηκε να επικεντρωθεί η εργασία στα Αστικά Στερεά Απόβλητα (Α. Σ. Α .) ή αλλιώς Απορρίμματα. Επίσης, το Σ.Δ.Α. θεωρήθηκε ότι θα αποτελείται μόνο από τα σημεία παραγωγής και τις μονάδες τελικής διάθεσης των απορριμμάτων (χωρίς άλλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας απορριμμάτων). Συνεπώς, ως διαδρομές μεταφοράς αποβλήτων εννοούνται οι διαδρομές των απορριμματοφόρων από τα οικιστικά κέντρα προς Μονάδες Εδαφικής Διάθεσης Αποβλήτων (ΜΕ.Δ .Α.) και πιο συγκεκριμένα προς Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ). Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων επιλέχθηκε η μέθοδος της Συστημικής Ανάλυσης με τη χρήση αρχών βελτιστοποίησης και γραμμικού προγραμματισμού. Όσον αφορά στο πρακτικό μέρος της εργασίας, θα χρησιμοποιηθεί το δοκιμαστικό πρόγραμμα (demo) του λογισμικού πακέτου LING07®της εταιρείας "Lindo Systems Intemational", το οποίο εξειδικεύεται στην επίλυση προβλημάτων μαθηματικής βελτιστοποίησης. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας επιχειρείται μία εισαγωγή στην έννοια της διαχείρισης των αποβλήτων αναλύοντας το λεγόμενο «Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων» και τις αποφάσεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά το σχεδιασμό του. Παράλληλα παρατίθενται τα κριτήρια που επιβάλει η νομοθεσία για την εγκατάσταση χώρων διάθεσης Α.Σ.Α. καθώς και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ένας Χ.Υ.Τ.Α.. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι αρχές της συστημικής ανάλυσης, του γραμμικού προγραμματισμού και της βελτιστοποίησης. Επίσης παρουσιάζονται τα κύρια στοιχεία της λειτουργίας του λογισμικού προγράμματος (software) LING07®. Στο τρίτο κεφάλαιο έχουμε την ανάπτυξη της μεθοδολογίας για τη βελτιστοποίηση (βάση οικονομικών κριτηρίων) της επιλογής εγκατάστασης Μ.Ε.Δ.Α. σε ένα σύστημα. Ο τρόπος ανάπτυξής της επιδεικνύεται μέσω ενός υποθετικού σεναρίου, το οποίο επιλύεται στο παράρτημα μέσω του LING07®. Στο τέταρτο κεφάλαιο εφαρμόζεται η προτεινόμενη μεθοδολογία στο σύστημα του νησιού των Κυθήρων. Για τις ανάγκες της μελέτης εφαρμογής (case study) αυτής, παρατίθενται τα αναγκαία πρωτογενή στοιχεία (δημογραφικά, στοιχεία παραγωγής απορριμμάτων) και η υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης των απορριμμάτων του νησιού. Στη συνέχεια εφαρμόζεται η μεθοδολογία και στο τέλος ελέγχεται η ορθότητα των αποτελεσμάτων της. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο πραγματοποιείται ανάλυση ευαισθησίας στο μαθηματικό μοντέλο της μεθοδολογίας. Τονίζεται ότι η μεθοδολογία που παρουσιάζεται εδώ και αφορά σε Χ.Υ.Τ.Α. , μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη βελτιστοποίηση Σ .Δ .Α. που περιλαμβάνουν και άλλες Μ.Ε.Δ.Α . (π.χ. χωματερές, συστήματα εδαφικής διάθεσης υγρών αποβλήτων) καθώς και μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων, όπως εργοστάσια λιπασματοποίησης, εργοστάσια καύσης απορριμμάτων, μονάδες ανάκτησης υλικών κλπ..

bachelorThesis


2001


2015-11-17T10:37:19Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.