Εφαρμογή περιβαλλοντικής διαχείρησης σε οινοποιείο.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)

Εφαρμογή περιβαλλοντικής διαχείρησης σε οινοποιείο. (EL)

Μαύρου, Ευτυχία

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. (EL)

Στην εργασία αυτή μελετήθηκε το ISO 14000 ως Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Έγινε θεωρητική εφαρμογή των απαιτήσεων του τιροτύττου σε ένα οινοποιείο, με τη χρήση του λογισμικού CaseWare. Η εφαρμογή δεν έγινε κατόπιν επιτόπιας έρευνας, τα στοιχεία για το οινοποιείο πάρθηκαν από μια μελέτη του προγράμματος LIFE για τον Γεωργικό Συνεταιρισμό Αρκανέο, στο Ηράκλειο Κρήτης, αλλά και από άλλες βιβλιογραφικές πηγές και το διαδύκτιο. Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη της εφαρμογής του ISO 14000 στην οινοποιεία, καθώς και η αποτελεσματικότητα του λογισμικού CaseWare, ενώ επίσης σχολιάζεται η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του ISO σαν μέσο προς την αειφορεία. Στο Κεφάλαιο 1, αναπτύσσονται έννοιες που συναντώνται συχνά τα τελευταία χρόνια, όπως περιβαλλοντική πολιτική και βιώσιμη ανάπτυξη. Αναφέρεται η έννοια των ΣΠΔ, και το ISO 14000 σαν ένα εργαλείο της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Μελετάται η σχέση του με την αειφόρο ανάπτυξη, η σχέση του με το ISO 9000, ενώ γίνεται μια βιβλιογραφική αναδρομή σε άρθρα που σχολιάζουν και κρίνουν την αποτελεσματικότητά της εφαρμογής του. Στο δεύτερο κεφάλαιο μελετάται η παραγωγική διαδικασία των κρασιών, τόσο των λευκών όσο και των ερυθρών. Αναφέρονται τα τμήματα και η κατασκευή και η λειτουργία ενός οινοποιείου. Το κεφάλαιο αυτό βασίστηκε κυρίως σε σημειώσεις καθηγητών του τμήματος Οικολογία του ΤΕΙ Αθήνας για την λειτουργία οινοποιείου. Στη συνέχεια παρουσιάζεται μια περιγραφή του λογισμικού CaseWare, όπου αναλύονται εκτεταμένα οι παράμετροι του ISO 14000, μέσα από τα βήματα εφαρμογής του προγράμματος. Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται η εφαρμογή του ISO 14000 σε οινοποιείο με βάση το λογισμικό CaseWare. Ακολουθώντας το βήματα του CaseWare και συμπληρώνοντας τα φύλλα εργασίας, παρουσιάζεται το ΣΠΔ του οινοποιείου. Καθώς το δεν έχει γίνει επιτόπια έρευνα, οι απαντήσεις είναι θεωρητικές. Οι προτάσεις που γίνονται για την περιβαλλοντική πολιτική βασίζονται σε βιβλιογραφική αναδρομή και στις εφαρμογές ΣΠΔ που έχουν γίνει σε άλλα οινοποιεία. Καθώς το 180 14000 είναι εθελοντική διεργασία, οπότε η επιλογή του ΣΠΔ έγκειται καθαρά στην φιλοπεριβαλλοντική διάθεση της ανώτατης διοίκησης, σε οικονομικά κριτήρια, στις προτεραιότητες που θέτει η επιχείρηση, στην αποδοτικότητα της κα. Οπότε, στη συγκεκριμένη εργασία έγινε ουσιαστικά μία παρουσίαση των επιλογών που έχει ένα οινοποιείο για τις μεθόδους περιβαλλοντικής διαχείρισης, με κάποιες πιο συγκεκριμένες προτάσεις για οινοποιείο μικρού μεγέθους. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα από την εφαρμογή του ISO 14000 με τη χρήση του λογισμικού, σχολιάζεται η βιωσιμότητα της εφαρμογής του ISO 14001 σε οινοποιείο, ενώ διεξάγονται κα κάποια συμπεράσματα για το 180 ως πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης. Επίσης γίνονται κάποιες προτάσεις για περαιτέρω έρευνα, κυρίως στο θέμα του λογισμικού GreenWαre που χρησιμοποιήθηκε.

bachelorThesis


2002


2015-11-17T10:37:26Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.