Η στατιστική στην εκπαίδευση με τη χρήση των ΤΠΕ μέσω της πιλοτικής πλατφόρμας I-Use: παραδείγματα από την Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

Η στατιστική στην εκπαίδευση με τη χρήση των ΤΠΕ μέσω της πιλοτικής πλατφόρμας I-Use: παραδείγματα από την Ελλάδα (EL)

Ρίζου, Ουρανία - Δημήτριος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Γεωγραφίας. Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική. (EL)

In the 21st century, the age of information and technology, Statistics proves to be more than just Mathematics or yet another branch of applied sciences with many utility fields. Conversely, it has been accepted in our minds as something inherent in our daily lives. The rapid evolution of the 'New Technologies' (Information and Communication Technology, ICT) lead from the traditional approach to education to new, innovative actions which contribute to learning and familiarizing with statistics, by students and teachers alike. Combined with the use of maps and geospatial data in the context of defining the new curricula and new pedagogical trends, the literacy rate is even greater. The aim of the present thesis is the 3D representation of statistical data from Greece using internet, in real time, with spatial data, and the use of educational software open source, that is the online platform I-Use.
Στον 21ο αιώνα, την εποχή της τεχνολογίας και της πληροφορίας, η Στατιστική αποδεικνύεται ότι δεν είναι μόνο μαθηματικά ή απλά ένας ακόμα κλάδος εφαρμοσμένων επιστημών με πολλά πεδία χρησιμότητας. Αντιθέτως, έχει γίνει αποδεκτή στη συνείδησή μας ως κάτι συνυφασμένο με την καθημερινότητά μας. Η ραγδαία εξέλιξη των ‘Νέων Τεχνολογίων’ (Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας, ΤΠΕ) οδηγούν από την παραδοσιακή προσέγγιση της εκπαίδευσης σε καινούργιες, καινοτόμες δράσεις οι οποίες συμβάλλουν στην εκμάθηση και την εξοικείωση με τη Στατιστική από μαθητές, δασκάλους και καθηγητές. Συνδυαζόμενη δε με τη χρήση χαρτών και γεωχωρικών δεδομένων μέσα στο πλαίσιο που ορίζουν τα νέα Προγράμματα Σπουδών και οι νέες παιδαγωγικές τάσεις, ο ρυθμός εξοικείωσης με αυτήν είναι τόσο μεγαλύτερος. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η τρισδιάστατη απεικόνιση στατιστικών δεδομένων για τον Ελληνικό χώρο στο διαδίκτυο, σε πραγματικό χρόνο, με τη βοήθεια χωρικών πληροφοριών και με τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού ανοιχτού κώδικα, που είναι η διαδικτυακή πιλοτική πλατφόρμα I-Use.

masterThesis

Geography (EL)
Στατιστικός γραμματισμός (EL)
ΕΛ/ΛΑΚ (EL)
Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (EL)
Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (EL)
Statistics (EL)
Statistical literacy (EL)
Στατιστική (EL)
Χάρτες (EL)
Maps (EL)
Web (EL)
ΤΠΕ (EL)
Παγκόσμιος ιστός (EL)
ICT (EL)
Information and Communication Technology (EL)


2015


2015-11-18T08:41:16Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.