Ανάπτυξη βάσης γεωγραφικών δεδομένων για τη διαχείριση πυρκαγιών στη νήσο Σάμο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)

Ανάπτυξη βάσης γεωγραφικών δεδομένων για τη διαχείριση πυρκαγιών στη νήσο Σάμο (EL)

Τσουκλούκης, Εμμανουήλ - Ιωάννης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Γεωγραφίας. Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική. (EL)

The last thirty years the Greek ecosystems experiencing multiple incidents of wildfire. The fires have caused and continue to cause enormous damage to forest resources of the country while bringing high ecological, economic, cultural and human costs. As part of the postgraduate program of the Geography Department of the University of the Aegean, designed and conducted the above study as it also aims to renew and enrich the existing geographic database that existed on the island of Samos. The existing database has come from the laboratory of natural disasters of Aegean University Department of Geography and the research program Incendi. The above is designed in conjunction with Geographical Information Systems (GIS) in the prevention and management of forest fires which take place on the island. Details held supervised classification of land use for the years 1984, 1990, 2000, 2002 and 2011 to be a period of awareness of land use changes and burned areas. Then became renewal, correction and completion of folders containing files: with point’s high-risk water points, data risk management and some geophysical data such as the hydrographic network. It needs to be mentioned that the geographic base supplemented with six new files that did not exist before and are the following: a record of the springs of the island, one with geological features, with a coastal features, one with signs of major flooding on the island, one with watersheds and a folder containing all the contours of the fires on the island designated as forested areas.
Τα τριάντα τελευταία χρόνια τα ελληνικά οικοσυστήματα βιώνουν πολλαπλά περιστατικά καταστροφικών πυρκαγιών. Οι πυρκαγιές προκάλεσαν και θα εξακολουθούν να προκαλούν τεράστιες ζημίες στους δασικούς πόρους της χώρας φέροντας παράλληλα υψηλό οικολογικό, οικονομικό, πολιτιστικό και ανθρώπινο κόστος. Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος Γεωγραφίας, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σχεδιάστηκε και εκπονήθηκε η παραπάνω μελέτη, που σαν στόχο έχει να ανανεώσει και να εμπλουτίσει την υπάρχουσα γεωγραφική βάση δεδομένων που υπήρχε για το νησί της Σάμου. Η υπάρχουσα βάση έχει προέλθει από το ερευνητικό εργαστήριο Γεωγραφικών και Φυσικών καταστροφών του Πανεπιστημίου Αιγαίου του τμήματος Γεωγραφίας και του ερευνητικού προγράμματος Incendi. Αποσκοπεί σε συνδυασμό με τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΓΣΠ) στην πρόληψη και διαχείριση των δασικών πυρκαγιών που λαμβάνουν μέρος στο νησί. Αναλυτικά αρχικά πραγματοποιήθηκε επιβλεπόμενη ταξινόμηση των χρήσεων γης για τα έτη 1984, 1990, 2000, 2002 και 2011 με σκοπό να υπάρξει χρονική επίγνωση των αλλαγών χρήσεων γης και καμένων εκτάσεων. Στη συνέχεια έγινε ανανέωση, διόρθωση και συμπλήρωση των φάκελων που περιείχαν αρχεία με τα σημεία υψηλού κινδύνου, τα σημεία υδροληψίας, με τα δεδομένα διαχείρισης κινδύνου καθώς και ορισμένα γεωφυσικά δεδομένα όπως είναι το υδρογραφικό δίκτυο. Χρήζει να αναφερθεί ότι η γεωγραφική βάση συμπληρώθηκε με 6 νέα αρχεία που δεν υπήρχαν πριν όπως είναι το αρχείο με τις πηγές του νησιού, με τα γεωλογικά χαρακτηριστικά, τα παράκτια χαρακτηριστικά, τα σημεία των μεγάλων πλημμυρών του νησιού, με τις λεκάνες απορροής και ένας φάκελος που περιέχει όλα τα περιγράμματα των πυρκαγιών του νησιού που έχουν χαρακτηριστεί ως αναδασωτέες περιοχές.

masterThesis

Fire's (EL)
Βάση δεδομένων (EL)
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (EL)
Πυρκαγιές (EL)
Geografic informations systems (EL)
Samos (EL)
Data base (EL)
Σάμος (EL)


2013


2015-11-18T08:41:17Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.