Η εξέλιξη των χωρικών πολιτικών καινοτομίας στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)

Η εξέλιξη των χωρικών πολιτικών καινοτομίας στην Ελλάδα (EL)

Πούντζα, Ζωή-Σεμίνα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Γεωγραφίας. Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική. (EL)

Η ανά χείρας διπλωματική εργασία τιτλοφορείται ως «Η Εξέλιξη των Χωρικών Πολιτικών Καινοτομίας στην Ελλάδα» και έχει ως βασικό αντικείμενο τη μελέτης της εξέλιξης των χωρικών πολιτικών καινοτομίας στον ελληνικό χώρο από τη σκοπιά της υπάρχουσας κατάστασης αλλά και των προοπτικών τους. Ιδιαίτερο βάρος δίδεται στην ανάλυση της δομής και λειτουργίας των σημαντικότερων ελληνικών επιστημονικών/τεχνολογικών πάρκων που εδρεύουν στην Ελλάδα, δεδομένου ότι αποτελούν τα βασικότερα clusters καινοτομίας αυτή τη στιγμή, ενώ η χωροθέτησή τους αποτελεί ένας μεγάλο μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής που αφορά την καινοτομία σε χωρική βάση και για αυτό αξίζει να μελετηθούν. Προκειμένου να καλυφθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί, η εργασία διαρθρώνεται ως εξής:1ο Μέρος (Κεφάλαιο-1). Το πρώτο μέρος της εργασίας αναπτύσσεται σε 5 βασικούς άξονες που αφορούν την εννοιολογική προσέγγιση της καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνογνωσίας, στη συνέχεια αναλύεται η έννοια του χωρικού συστήματος καινοτομίας, το πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής χωρικής πολιτικής καινοτομίας, τα ευρωπαϊκά περιφερειακά προγράμματα καινοτομίας και τέλος το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται με την εισαγωγή στις έννοιας και τα χαρακτηριστικά των τεχνολογικών πάρκων, παρουσιάζοντας και σχετικές μελέτες περίπτωσης του εξωτερικού.2ο Μέρος (Κεφάλαιο-2). Το δεύτερο μέρος της εργασίας αποτελεί τον πυρήνα της ανάλυσης και εστιάζει πλέον στην Ελληνική πραγματικότητα. Η ανάπτυξη του γίνεται σε δυο άξονες όπου στην αρχή παρουσιάζονται ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία αναφορικά με το προφίλ καινοτομίας της Ελλάδας (βάσει σχετικών ευρωπαϊκών αναφορών) και γίνεται λόγος για την ΓΓΕΤ, ενώ στο δεύτερο σκέλος παρουσιάζονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά από 6 μελέτες περίπτωσης τεχνολογικών/επιστημονικών πάρκων τα οποία αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα των χωρικών πολιτικών καινοτομίας στον Ελλαδικό χώρο.3ο Μέρος (Κεφάλαιο-3). Το τρίτο μέρος της εργασίας αποτελεί το ερωτηματολόγιο, το οποίο έχει υλοποιηθεί έπειτα από επικοινωνία με τους υπευθύνους των Επιστημονικών και Τεχνολογικών Πάρκων. 4ο Μέρος (Κεφάλαιο-4). Το τέταρτο μέρος της εργασίας είναι τα βασικότερα συμπεράσματα της μελέτης αυτής που αφορούν στα χαρακτηριστικά λειτουργίας των πάρκων τα οποία εμφανίζουν σημαντικές παθογένειες οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα από κάποιες προτάσεις που αναλύονται στο κεφάλαιο.

masterThesis

Τεχνολογικά πάρκα (EL)
Επιστημονικά πάρκα (EL)
Innovation (EL)
Science park (EL)
Μεταφορά τεχνολογίας (EL)
Καινοτομία (EL)


2013


2015-11-18T08:41:21Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.