Τοπική ανάπτυξη και προγράμματα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων : αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ιδιωτικών επενδύσεων στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)

Τοπική ανάπτυξη και προγράμματα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων : αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ιδιωτικών επενδύσεων στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (EL)

Κλωνής, Παναγιώτης - Ιωάννης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Γεωγραφίας. Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική. (EL)

This thesis was produced as part of the MSc : Geography and Applied Geoinformatics , Department of Geography, School of Social Sciences , University of the Aegean . The subject of this thesis is the critical study of the effectiveness of policies to support SMEs in the regional section of North Aegean . Furthermore, attempts to investigate general aspects of the local economy and the contribution of these policies in local development. In the current work to assess effectiveness in the development of private investment associated with these policies, in particular regional unity. Study area of research is the administrative North Aegean region which is a literal island unit. Includes the islands of Limnos, Lesvos, Samos, Ikaria and the smaller islands Agios Efstratios, Psara, Inousses and Fournoi.
Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: Γεωγραφία και εφαρμοσμένη γεωπληροφορική, του τμήματος Γεωγραφίας, της σχολής Κοινωνικών επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η κριτική μελέτη της αποτελεσματικότητας των πολιτικών ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην περιφερειακή ενότητα Βορείου Αιγαίου. Παράλληλα, επιχειρείται η διερεύνηση γενικότερων πλευρών της τοπικής οικονομίας και η συμβολή των παραπάνω πολιτικών στην τοπική ανάπτυξη. Σκοπό της εργασίας αποτελεί η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας στην ανάπτυξη των ιδιωτικών επενδύσεων που σχετίζονται με τις παραπάνω πολιτικές, στη συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα. Δηλαδή εάν οι επιχειρήσεις ωφελήθηκαν από τις συγκεκριμένες πολιτικές ή όχι, το βαθμό και τις αιτίες της επιτυχίας ή αποτυχίας. Επιχειρείται η συλλογή των απόψεων και των προτάσεων των ίδιων των επιχειρηματιών με σκοπό την ανάδειξη των προβληματικών πτυχών του νομικού πλαισίου και των πρακτικών. Επιπλέον, μέσα από τις γενικές απόψεις και οπτικές των επιχειρηματιών που συμμετέχουν στην έρευνα, και μέσα από την αξιολόγηση της συμβολής των παραπάνω πολιτικών στην τοπική οικονομία, διερευνώνται πλευρές της τοπικής ανάπτυξης και των προοπτικών, στην παρούσα οικονομική συγκυρία.Περιοχή μελέτης της έρευνας αποτελεί η διοικητική περιφέρεια Βορείου Αιγαίου η οποία συνιστά μια κατεξοχήν νησιωτική διοικητική μονάδα. Περιλαμβάνει τις νήσους Λήμνο, Λέσβο, Σάμο, Ικαρία και τα μικρότερα νησιά Άγιο Ευστράτιο, Ψαρά, Οινούσσες και Φούρνους.Η εργασία δομείται σε πέντε ενότητες. Η πρώτη ενότητα αποτελεί την εισαγωγή. Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας –η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και η παράθεση του νομοθετικού πλαισίου του Αναπτυξιακού Νόμου. Στην τρίτη ενότητα παρατίθενται οι μέθοδοι και τα δεδομένα της έρευνας. Στην τέταρτη ενότητα αναλύονται τα αποτελέσματα, δηλαδή τα ευρήματα της έρευνας από τις συνεντεύξεις και δομούνται βάσει των θεματικών ενοτήτων των συνεντεύξεων: α) περιγραφή του δείγματος, β) εμπειρίες και απόψεις των επιχειρηματιών από τον Αναπτυξιακό Νόμο και γ) προοπτικές ανάπτυξης των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου: απόψεις και αντιλήψεις σε περίοδο κρίσης. Τέλος, στην πέμπτη ενότητα παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας.

masterThesis

Local development (EL)
Τοπική ανάπτυξη (EL)
Regional Devepment (EL)
Investments (EL)
North Aegean (EL)
Επενδύσεις (EL)
Development Law (EL)
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (EL)
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (EL)
Περιφερειακή ανάπτυξη (EL)
Αναπτυξιακός Νομος (EL)
SMBs (EL)


2013


2015-11-18T08:41:23Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.