Εκτίμηση της επικινδυνότητας προσβολής ελαιώνων από το έντομο του δάκου (Bactrocera oleae)μέσω πολυκριτηριακής ανάλυσης και συστημάτων γεωπληροφορικής - Το παράδειγμα της Λέσβου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)

Εκτίμηση της επικινδυνότητας προσβολής ελαιώνων από το έντομο του δάκου (Bactrocera oleae)μέσω πολυκριτηριακής ανάλυσης και συστημάτων γεωπληροφορικής - Το παράδειγμα της Λέσβου (EL)

Μπατζάκης, Μιχαήλ - Ευστράτιος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Γεωγραφίας. Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική. (EL)

This dissertation addresses the problem of risk assessment attack groves of the island from the insect fly through use of multi-criteria analysis systems and GIS. Based on six (6) criteria (location of olive groves, average air temperature, average relative humidity, olive tree density, elevation of groves and distance from water surfaces) and with the help of MCA, we will try to identify the areas where olive groves face the greatest risk of infestation by the olive fruit fly. Then, we will expand our efforts for more realistic results by using maps with the location of fly traps, showing the arrested insect population so that we can both compare results and strengthen the decision procedure.
Στην παρούσα διπλωματική εργασία αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της εκτίμησης επικινδυνότητας προσβολής ελαιώνων της Λέσβου από το έντομο του δάκου μέσω χρήσης πολυκριτηριακής ανάλυσης και συστημάτων GIS. Βασιζόμενοι σε έξι (6) κριτήρια (θέση ελαιώνων, μέση θερμοκρασία αέρα, μέση σχετική υγρασία, πυκνότητα φύτευσης ελαιόδεντρων, υψόμετρο ελαιώνα και απόσταση από υδάτινες επιφάνειες) και με τη βοήθεια της πολυκριτηριακής ανάλυσης, θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τις περιοχές ελαιώνων που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο προσβολής από το έντομο του δάκου. Έπειτα, θα επεκτείνουμε την προσπάθειά μας για ρεαλιστικότερα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας χάρτη θέσεων δακοπαγίδων με συλληφθέντες πληθυσμούς του εντόμου ώστε να πραγματοποιηθεί τόσο αντιπαραβολή αποτελεσμάτων όσο και η ενίσχυση αποφάσεων επέμβασης.

masterThesis

Δάκος (EL)
Πολυκριτηριακή ανάλυση (EL)
Multi-criteria analysis (EL)
Lesvos (EL)
Estimation (EL)
Εκτίμηση (EL)
Γεωπληροφορική (EL)
Bactrocera (EL)
Geo-informatics (EL)
Έντομο (EL)
Λέσβος (EL)
Insect (EL)


2013


2015-11-18T08:41:24Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.