Περιβαλλοντική στάση και συμπεριφορά των περιοίκων των λιγνιτωρυχείων και των μονάδων της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού(Δ.Ε.Η.): ο ρόλος της κοινωνικό-οικονομικής πολιτικής της Δ.Ε.Η.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)

Περιβαλλοντική στάση και συμπεριφορά των περιοίκων των λιγνιτωρυχείων και των μονάδων της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού(Δ.Ε.Η.): ο ρόλος της κοινωνικό-οικονομικής πολιτικής της Δ.Ε.Η. (EL)

Σακαρίδου, Χριστίνα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Γεωγραφίας. Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική. (EL)

Το άτομο έχει περιβαλλοντική στάση και συμπεριφορά που μπορεί να είναι αρνητική, αδιάφορη ή θετική. Η θετική περιβαλλοντική στάση και συμπεριφορά προέρχεται από τη γνώση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, τα οποία μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή του περιβάλλοντος, όπως το γνωρίζουμε. Ως εκ τούτου, το άτομο νιώθει ότι οι ενέργειές του θα πρέπει να συμβάλλουν στην διατήρηση και αειφορία του περιβάλλοντος.Τυπικά, η περιβαλλοντική στάση και συμπεριφορά που έχει το άτομο, είναι ανάλογα με τη φύση του, με βάση το γεγονός ότι τα προσωπικά χαρακτηριστικά του ατόμου (ηλικία, φύλο, εκπαίδευση, εισόδημα, απασχόληση, κατοικία, πολιτική στάση και κοινωνική τάξη) ορίζει τις γνώσεις του γύρω από τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Η περιβαλλοντική στάση και συμπεριφορά του ατόμου καθορίζεται και από άλλους παράγοντες, όπως του τόπου κατοικίας του και της κοινωνικό-οικονομική κατάσταση του.Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.), στη Βόρεια Ελλάδα, αλλάζει το περιβάλλον της περιοχής γύρω από τα ορυχεία και τις μονάδες της. Αυτή η μεταβολή συμβαίνει σε τέτοιο βαθμό που επηρεάζει αναμφισβήτητα τη ζωή των κατοίκων της περιοχής. Την ίδια στιγμή, η ΔΕΗ αποτελεί τον αποκλειστικό εργοδότη της περιοχής που εγγυάται μόνιμη και καλά αμειβόμενη εργασία (κατά τα τελευταία χρόνια η πολιτική προσλήψεων της εταιρείας έχει αλλάξει ουσιαστικά). Οι αλλαγές στην πολιτική προσλήψεων αναμένεται να καθορίσουν την περιβαλλοντική στάση και τη συμπεριφορά των κατοίκων.Ο σκοπός της μελέτης αυτής είναι να αποσαφηνίσει την περιβαλλοντική στάση και συμπεριφορά των κάτοικων που ζουν σε γειτονικές περιοχές της Δ.Ε.Η.. Το βασικό ερώτημα που προσπαθεί να απαντηθεί από τη μελέτη είναι: Ποια είναι η περιβαλλοντική συμπεριφορά των κατοικιών μιας περιοχής που εξαρτάται οικονομικά από μια εταιρεία με ρυπογόνο δραστηριότητα. Η μελέτη θα παρουσιαστεί την περιβαλλοντική στάση και συμπεριφορά του πληθυσμού του λεκανοπεδίου της Εορδαίας τα τελευταία δέκα.
The environmental attitudes and behavior of individuals vary from positive to negative. The perspective of positive environmental attitudes and behavior comes from the knowledge of the environmental problems, which they may lead to the distraction of the environment as we know it. Therefore, the individual feels that his actions must be helpful to reconstruct or at least preserve the environment.Typically, the environmental attitudes and behavior that the individual has, are according to his nature, based on the fact that personal characteristics of the individual (age, gender, education, income, employment, residence, political stand and social class) defines his knowledge of the environmental problems. Likewise, the environmental attitudes and behavior of the individual are defines by numeral other factor as his habitat and the individual’s socio-economical status which, many times, is depended on the source of the environmental problems in an area.The Public Power Corporation (PPC), in northern Greece, alters the environment to the nearby area of its mines and electric plants. This alteration occurs to such an extent that undoubtedly affects the lives of local residents. At the same time, the PPC was the exclusive employer of the area that guarantees permanent and well-paid job (in recent years the recruitment policy of the company has changed essentially). The recruitment policy changes are expected to define the environmental attitude and behavior of the residents.The purpose of this study is to deter the environmental behavior of the nearby residence of PPC. The basic question that tries to be answer by the study is: Which is the environmental behavior of the residences of a region which is economically dependent on a single company with polluting activity. Also if and how the socio-economical police of the company and the dependence of the residence to the company affect their environmental behavior. The study will occur the environmental attitude and behavior of the population of the Eordea’s basin the last ten years depended on the factors of the expropriations, the rehabilitation, the degrease of pollutant emissions, the air pollution, and the recruitment policy of the company and the dependence of the population to the company.

masterThesis

Text analysis (EL)
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (EL)
Επιβεβαιωτική προκατάληψη (EL)
Λεκανοπέδιο Εορδαίας (EL)
Environmental attitudes and behavior (EL)
Cognitive Dissonance (EL)
Ανάλυση κειμένου (EL)
Confirmatory Bias (EL)
Public Power Corporation (EL)
Γνωστική ασυμφωνία (EL)
Περιβαλλοντική στάση και συμπεριφορά (EL)
Eordea’s basin (EL)


2013


2015-11-18T08:41:24Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.