Αναπαράσταση της απήχησης των εορτών και πανηγύρεων στη Λέσβο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

Αναπαράσταση της απήχησης των εορτών και πανηγύρεων στη Λέσβο (EL)

Πήττα, Ταξιαρχούλα - Ευστράτιος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Γεωγραφίας. Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική. (EL)

Festivals and social celebrations play an important cultural and social role on each place. As can be used as the source for the detection of the "people's ideology" and obtain data on folklore, language musical idiom but also as a probationary means of communication for the exchange of knowledge and ideas. For the science of geography are part of the human geography and especially the cultural and regional geography.The main purpose of this research was to investigate the impact of festivals and holidays on the island of Lesbos, a place rich in tradition. The second part of the work had to do with the representation of the impact using maps. Central questions was to investigate the biggest festivals on the island, the scope of which are traditional events in the territory of the island, receiving visits and dynamic emitting in space in relation to the economy and the visibility of the site.The investigation showed that the fairs and festivals on the island characterized by traffic coming from either the whole island or island and sixth, have moderate to high potential in terms of economy and recognition of the place and mainly supported by private donations. In many areas, the main character of the events are religious, but observed recent time organizing festivals not only religious but also social.The approach was qualitative research and the representation of results using maps and methodology was based on thematic cartography and principles of graphic notation.
Τα πανηγύρια και οι εορτές κοινωνικού χαρακτήρα διαδραματίζουν διαχρονικά ένα σημαντικό πολιτιστικό, πολιτισμικό και κοινωνικό ρόλο για κάθε τόπο. Καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πηγή για την ανίχνευση της ιδεολογίας του «λαού» και την άντληση στοιχείων για τη λαογραφία, την γλώσσα το μουσικό ιδίωμα αλλά και ως ένα δόκιμο μέσο επικοινωνίας, για την ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών. Για την επιστήμη της Γεωγραφίας εντάσσονται στην ανθρωπογεωγραφία και κυρίως στην πολιτισμική και περιφερειακή γεωγραφία.Ο βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας, ήταν η διερεύνηση της απήχησης των πανηγυριών και εορτών στο νησί της Λέσβου, έναν τόπο πλούσιο σε παράδοση. Το δεύτερο σκέλος της εργασίας είχε να κάνει με την αναπαράσταση της απήχησης με χρήση χαρτών. Κεντρικά ερωτήματα ήταν η διερεύνηση των μεγαλύτερων πανηγυριών στο νησί, η εμβέλεια που έχουν οι παραδοσιακές εκδηλώσεις στο γεωγραφικό χώρο του νησιού, η επισκεψιμότητα τους καθώς και η δυναμική που εκπέμπουν στο χώρο σε σχέση με την οικονομία και την αναγνωρισιμότητα του τόπου.Από την έρευνα προέκυψε ότι τα πανηγύρια και οι εορτές στο νησί χαρακτηρίζονται από επισκεψιμότητα που προέρχεται είτε από όλο το νησί είτε και έκτος νησιού, έχουν μέτρια έως υψηλή δυναμική όσον αφορά την οικονομία και αναγνωρισιμότητα του τόπου και υποστηρίζονται κυρίως από το ιδιωτικές χορηγίες. Σε πολλές περιοχές ο βασικός χαρακτήρας των εκδηλώσεων είναι θρησκευτικός, αλλά παρατηρήθηκε και χρονικά πρόσφατη διοργάνωση εορτών όχι μόνο θρησκευτικού αλλά και κοινωνικού χαρακτήρα.Η προσέγγιση του θέματος έγινε με ποιοτική έρευνα και η αναπαράσταση των αποτελεσμάτων με χρήση χαρτών, και μεθοδολογία που στηρίχτηκε στην θεματική χαρτογραφία και στις αρχές της γραφικής σημειολογίας.

masterThesis

Festivals (EL)
Πανηγύρια (EL)
Εορτές (EL)
Οπτικοποίηση (EL)
Χαρτογραφική αναπαράσταση (EL)
Panegyris (EL)


2015


2015-11-18T08:41:27Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.