Η απασχόληση στον τουρισμό: διάρθρωση στις τουριστικές επιχειρήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)

Η απασχόληση στον τουρισμό: διάρθρωση στις τουριστικές επιχειρήσεις (EL)

Φρονιμάκη, Ευγενία - Χρήστος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σχεδιασμός Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού. (EL)

Ο τουρισμός ως κοινωνική ανάγκη και κλάδος οικονομικής δραστηριότητας παρουσιάζει παγκοσμίως μεγάλη ανάπτυξη τις τελευταίες δεκαετίες. Συγκεκριμένα, συμβάλλει στην αύξηση του ΑΕΠ, δημιουργεί ευκαιρίες απασχόλησης, περιορίζει το άνοιγμα του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, ενώ ενισχύει οικονομικά την περιφέρεια και αναπτύσσει την επιχειρηματικότητα όλων εκείνων που παράγουν αγαθά και υπηρεσίες που ικανοποιούν άμεσα ή έμμεσα τις τουριστικές ανάγκες ή επιθυμίες των ανθρώπων. Η συγκεκριμένη τάση παρατηρείται και στην Ελλάδα, με την ανάπτυξη της τουριστικής οικονομικής δραστηριότητας να αποτυπώνεται στο αυξανόμενο μερίδιό της στο σύνολο του ΑΕΠ, στην αύξηση του αριθμού των μισθωτών απασχολουμένων και της συνολικής απασχόλησης, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ιδιαίτερα για γυναίκες και νέους, στην αύξηση του αριθμού των τουριστικών επιχειρήσεων αλλά και της κεφαλαιοποίησης σε αυτές.Ο τουρισμός απασχολεί περί τις 38.000 μικρές και μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όμως η τουριστική δραστηριότητα ενεργοποιεί για την υποστήριξη της, άλλες 55.000 περίπου συναφείς επιχειρήσεις (τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής, ναυλομεσιτικά γραφεία, καφετέριες, εστιατόρια, ξεναγούς κ.λπ.). Ποια η σχέση όμως τουρισμού και απασχόλησης; Ποιες οι ευκαιρίες που δημιουργεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα για απασχόληση στις τουριστικές επιχειρήσεις;Τα τελευταία χρόνια μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες σε συνεργασία με τους Tour-Operators προσφέρουν στους πελάτες ολοκληρωμένο πακέτο που πλήττει ανταγωνιστικά άλλες μικρές επιχειρήσεις του κλάδου, που συνδέονται με τον τουρισμό. Οι τουριστικές επιχειρήσεις μεγάλης κεφαλαιοποίησης έχουν πολυκλαδική οικονομική δραστηριότητα (από τη βιομηχανική παραγωγή και τη μεταφορά μέχρι το εμπόριο και δραστηριότητες που αφορούν τη χρηματική κυκλοφορία). Παράλληλα υπάρχουν ακόμη όχι μόνο μικρές τουριστικές επιχειρήσεις αλλά κι εκείνες που σχεδόν λειτουργούν με τη δουλειά των μελών της οικογένειας. Και αυτές οι οικογενειακές επιχειρήσεις, υποτάσσονται στους νόμους της καπιταλιστικής οικονομίας.Ιδιαίτερες δυσκολίες παρουσιάζει ο ακριβής καθορισμός του αριθμού των εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο, λόγω του υψηλού βαθμού της εποχιακού χαρακτήρα τουριστικής δραστηριότητας, της πληθώρας μικρών επιχειρήσεων, του μεγάλου αριθμού «παράνομων επιχειρήσεων» στον κλάδο, του σημαντικού αριθμού απασχόλησης αλλοδαπών, της «μαύρης» εργασίας, της πολυμορφίας των ευέλικτων εργασιακών σχέσεων στον κλάδο κ.λπ. Την τελευταία 20ετία η αύξηση της απασχόλησης στην τουριστική οικονομία ήταν 87% έναντι 9,2% της συνολικής απασχόλησης.
The tourism as social need and as sector of economic activity presents worldwide big growth at the last decades. Concretely, it contributes in the increase of GNP, it creates occasions of employment, it limits the opening of deficit of balance of running transactions, while it strengthens economically the region and develops the business dexterity of all those that produces goods and services that satisfy immediately or indirectly the tourist needs or wishes of persons. The particular tendency is also observed in Greece, with the growth of tourist economic activity to be impressed in her increasing share of in its entirety GNP, in the increase of number of lessees of also occupied total employment, in the creation of new places of work particularly for women and young persons, in the increase of number of tourist enterprises but also capitalisation in them.The tourism occupies 38.000 small and big tourist lodgings (from hotels until rooms to let. However the tourist activity activates for her support, other 55.000 roughly relevant enterprises (tourist offices, offices of renting of cars, ships of recreation, broker’s offices, cafeterias, restaurants, guides etc.). Which is the relation between tourism and employment? Which are the occasions that do create the particular activity for employment in the tourist enterprises?In the past few year huge tourist lodgings and hotels in collaboration with Tour-Operators offer to the customers completed parcel that affects competitively other small enterprises of sector, that are connected with the tourism. The tourist enterprises of big capitalisation have economic activity in many sectors (from the industrial production and the transport up to the trade and activities that concern the pecuniary circulation). At the same time exist still not only small tourist enterprises but also those that function almost with the work of members of family. And these familial enterprises are subjugated in the laws of capitalistic economy.Particular difficulties presents the precise determination of number of workers in the tourist sector, because the high degree of seasonal character of tourist activity, the abundance of small enterprises, the big number of “illegal enterprises” in the sector, the important number of employment of foreigners, the not declared work, the polymorph of flexible labour relations in the sector etc. In the last 20 years the increase of employment in the tourist economy was 87% against 9,2% of total employment.

masterThesis

Απασχόληση (EL)
Direct and indirect employment (EL)
Employment (EL)
Τουριστική προσφορά (EL)
Eminine work in the tourism (EL)
Επιπτώσεις τουριστικής ανάπτυξης (EL)
Γυναικεία εργασία στον τουρισμό (EL)
Άμεση και έμμεση απασχόληση (EL)
Impacts of tourist growth (EL)
Tourist offer (EL)


2006


2015-11-18T09:03:10Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.