Ηλεκτρονική υποστήριξη της διαδικασίας κοστολόγησης προϊόντων με χρήση του περιβάλλοντος Microsoft Navision Attain

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)

Ηλεκτρονική υποστήριξη της διαδικασίας κοστολόγησης προϊόντων με χρήση του περιβάλλοντος Microsoft Navision Attain (EL)

Κόκκινου, Φιλία

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. (EL)

Θέμα της Διπλωματικής αυτής Εργασίας, είναι η «Ηλεκτρονική Υποστήριξη της Διαδικασίας Κοστολόγησης Προϊόντων με χρήση του Περιβάλλοντος Microsoft Navision Attain». Για την εκπόνηση της εργασίας αυτής ακολουθήθηκε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία. Αρχικά μελετήθηκαν οι βασικές αρχές και μέθοδοι κοστολόγησης. Εν συνεχεία, μελετήθηκαν εκτενή παραδείγματα χρήσης των βασικών μεθόδων κοστολόγησης, τα οποία προσεγγίζουν τις συνθήκες της σύγχρονης επιχειρησιακής πραγματικότητας, από σχετικά βιβλία, ενώ παράλληλα και τα εγχειρίδια χρήσης του περιβάλλοντος Microsoft Navision Attain και συγκεκριμένα του υποσυστήματος της Αναλυτικής Λογιστικής. Ακολούθησε η επιλογή ενός παραδείγματος για υλοποίηση με χρήση του Microsoft Navision Attain, από ένα από τα παραπάνω βιβλία και έγινε πλήρης υλοποίηση του παραδείγματος αυτού με χρήση του συγκεκριμένου Περιβάλλοντος. Παράλληλα, δημιουργήθηκαν επιπρόσθετα εργαλεία ηλεκτρονικής υποστήριξης των τμημάτων της διαδικασίας κοστολόγησης που δεν υποστηρίζονταν από το Microsoft Navision Attain και τέλος εξήχθησαν κάποια συμπεράσματα όσον αφορά την χρησιμότητα και την εφαρμοσιμότητα του Microsoft Navision Attain σχετικά την υποστήριξη των διαδικασιών κοστολόγησης.

masterThesis

Microsoft Navision Attain (EL)
Postgraduate Diplomatic Work (EL)
Costing (EL)
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (EL)
Cost (EL)
Process Costing (EL)
Αναλυτική λογιστική (EL)
Κόστος (EL)
Analytical accounting (EL)
Κοστολόγηση Προϊόντων (EL)
Κοστολόγηση (EL)
Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής (EL)
Products Costing (EL)


2008


2015-11-18T10:40:07Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.