Κριτική επισκόπηση ερευνητικής δραστηριότητας & βιβλιογραφίας στην περιοχή των Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)

Κριτική επισκόπηση ερευνητικής δραστηριότητας & βιβλιογραφίας στην περιοχή των Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (EL)

Σέργη, Ανθή - Μαρία

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. (EL)

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο εντοπισμός και η κριτική επισκόπηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας που έχει δημοσιευθεί σχετικά με τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning Systems - ERPS) και τις διάφορες διαστάσεις εισαγωγής και αξιοποίησης τους στις επιχειρήσεις. Αρχικά επιλέχθηκαν τα περισσότερο δημοφιλή άρθρα από τις μεγαλύτερες ηλεκτρονικές βάσεις και κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα με τη θεματολογία τους. Ακολούθησε κριτική επισκόπηση κάθε άρθρου, με ιδιαίτερη έμφαση στη μεθοδολογία που ακολουθείται, στα συμπεράσματα που καταλήγει και σε προτεινόμενη μελλοντική έρευνα. Οι κυριότερες κατηγορίες άρθρων που εντοπίστηκαν αφορούν τον ορισμό και τα χαρακτηριστικά των Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων, την επίπτωση τους στην απόδοση της επιχείρησης, τα οφέλη τους, τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας τους, το συνδυασμό τους με τον Ανασχεδιασμό Επιχειρηματικών Διαδικασιών και τέλος την υλοποίησή τους. Με βάση την βιβλιογραφία που εξετάζεται, προκύπτει μία σημαντική εικόνα για την έννοια αυτή, αλλά, όπως επισημαίνεται αναλυτικά στην εργασία, απαιτείται περαιτέρω έρευνα ώστε να αποκτήσει ο αναγνώστης μία περισσότερο ολοκληρωμένη εικόνα, να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι αποτυχίας και να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη που προσφέρουν.

masterThesis

Impact (EL)
Υλοποίηση των Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (EL)
ERP (EL)
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (EL)
Enterprise resource planning systems (EL)
Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας (EL)
Επίδραση στη επιχειρηματική απόδοση (EL)
Ανασχεδιασμός επιχειρηματικών διαδικασιών (EL)
Critical success factors (EL)
Οφέλη (EL)


2008


2015-11-18T10:40:08Z

Σάμος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.