Ενσωμάτωση μηχανισμών πιστοποίησης σε πρωτόκολλα συμφωνίας κλειδιού ομάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)

Ενσωμάτωση μηχανισμών πιστοποίησης σε πρωτόκολλα συμφωνίας κλειδιού ομάδας (EL)

Κακαρούδης, Πασχάλης - Δημήτριος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. (EL)

Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη ορισμένων μηχανισμών ασφάλειας για πρωτόκολλα συμφωνίας κλειδιού ομάδας. Η εγκαθίδρυση ενός κοινού μυστικού κλειδιού παίζει σημαντικό ρόλο στην ασφαλή επικοινωνία μεταξύ των μελών μιας ομάδας και μπορεί να επιτευχθεί με την χρήση πρωτοκόλλων συμφωνίας κλειδιού ομάδας. Τα περισσότερα όμως από αυτά τα πρωτόκολλα δεν παρέχουν κάποιο μηχανισμό πιστοποίησης για τα μέλη της ομάδας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα πρωτόκολλα αυτά να είναι ασφαλή μόνο απέναντι σε παθητικού τύπου επιθέσεις. Εφαρμόζοντας όμως πάνω στα πρωτόκολλα αυτά ορισμένους αλγόριθμους, μεταγλωτιστές, που ενσωματώνουν στα πρωτόκολλα μηχανισμούς πιστοποίησης μπορούν να καταστούν ασφαλή τόσο σε παθητικού όσο και σε ενεργού τύπου επιθέσεις. Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται μελέτη τριών τέτοιων αλγόριθμων. Οι αλγόριθμοι αυτοί ενσωματώνονται σε συγκεκριμένα πρωτόκολλα συμφωνίας κλειδιού ομάδας και γίνεται αξιολόγηση των πρωτοκόλλων που παράγονται για το υπολογιστικό, επικοινωνιακό και ενεργειακό κόστος τους με στόχο μία συγκριτική μελέτη της αποδοτικότητας των τριών μηχανισμών.

masterThesis

Compiler (EL)
Πρωτόκολλα συμφωνίας κλειδιού ομάδας (EL)
Πιστοποίηση (EL)
Authentication (EL)
Group key agreement protocols (EL)
Μεταγλωτιστής (EL)


2009


2015-11-18T10:40:10Z

Σάμος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.