Προηγμένα εσωτερικά & εξωστρεφή πληροφοριακά συστήματα επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)

Προηγμένα εσωτερικά & εξωστρεφή πληροφοριακά συστήματα επιχειρήσεων (EL)

Παλιούρα, Ευαγγελία

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. (EL)

Τα πληροφοριακά συστήματα (ΠΣ) αποτελούν βασική προϋπόθεση επιβίωσης της σύγχρονης επιχείρησης μέσα σε ένα ολοένα αυξανόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Στο νέο τεχνολογικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον, η πληροφορία αποτελεί πολυτιμότατο πόρο της επιχείρησης. Κρίσιμα στοιχεία αποτελούν τόσο η ποιότητα και η ποσότητα των διατιθέμενων πληροφοριών, όσο και η ποιότητα και ποσότητα των επεξεργασιών στις οποίες αυτές υπόκεινται. Δεν αποτελεί υπερβολή η διαπίστωση ότι πολλές επιχειρήσεις δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν χωρίς ακριβή, έγκαιρη και έγκυρη πληροφορία. Επομένως, γίνεται αντιληπτή η κρισιμότητα και η χρησιμότητα των εφαρμογών που απαιτούνται, τόσο για την διαχείριση της πληροφορίας, όσο και για την απρόσκοπτη ροή της εντός και εκτός της επιχείρησης. Η παρούσα Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ερευνά ‘Προηγμένα Εσωτερικά & Εξωστρεφή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων’. Συγκεκριμένα, εστιάζεται στην μελέτη κάποιων προηγμένων μορφών εσωτερικών και εξωστρεφών πληροφοριακών συστημάτων, οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν και να αναβαθμίσουν σημαντικά τη λειτουργία των επιχειρήσεων και των δημοσίων οργανισμών. Πολλές επιχειρήσεις και οργανισμοί στην Ευρώπη και στην Αμερική υιοθετούν ERP συστήματα και Web 2.0 εφαρμογές. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλη αύξηση σε επενδύσεις για την δημιουργία ERP συστημάτων, με κύρια όμως έμφαση σε κάποια υποσυστήματα, κυρίως γενικής λογιστικής, πωλήσεων και αγορών. Όσον αφορά τις Web 2.0 επιχειρησιακές εφαρμογές η υιοθέτηση και χρησιμοποίησή τους αυξάνεται με μικρότερο ρυθμό. Σκοπός λοιπόν της Μεταπτυχιακής αυτής Διπλωματικής Εργασίας, είναι να αναλύσει τα πλεονεκτήματα των παραπάνω προηγμένων μορφών εσωτερικών και εξωστρεφών πληροφοριακών συστημάτων, καθώς επίσης και να υποδείξει τον τρόπο λειτουργίας τους, ώστε μία επιχείρηση να μπορεί να αποκτήσει σημαντικά πλεονεκτήματα με την υλοποίησή τους. Για το σκοπό αυτό, όσον αφορά τα εσωτερικά ΠΣ, γίνεται αναλυτική εξέταση και παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας και των πλεονεκτημάτων του Υποσυστήματος Παγίων του ERP συστήματος Microsoft Dynamics Navision, ενός υποσυστήματος το οποίο, αν και προηγμένο, σε μικρό μόνο βαθμό χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις. Όσον αφορά τα εξωστρεφή ΠΣ, μελετάται η επίδραση των Web 2.0 και 3.0 εφαρμογών σε επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς. Το συμπέρασμα το οποίο προκύπτει, είναι ότι τα ERP συστήματα σε συνδυασμό με Web 2.0 εφαρμογές μπορούν να προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα στις σύγχρονες επιχειρήσεις και στους δημόσιους οργανισμούς.

masterThesis

Social software (EL)
Web 3.0 (EL)
Web 2.0 (EL)
Κοινωνικό λογισμικό (EL)
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) (EL)
Enterprise Resource Planning (ERP) Systems (EL)
Fixed Assets Module (EL)
Υποσύστημα Παγίων (EL)


2009


2015-11-18T10:40:11Z

Σάμος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.