Ανάπτυξη εργαλείου προσομοίωσης και υπολογισμού επιπτώσεων για εφαρμογές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)

Ανάπτυξη εργαλείου προσομοίωσης και υπολογισμού επιπτώσεων για εφαρμογές (EL)

Μπουζούκου, Νικολίτσα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. (EL)

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, ή αλλιώς η ψηφιακή παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και συναλλαγών μεταξύ της δημόσιας διοίκησης και των πολιτών μιας χώρας, αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της νέας οικονομίας. Τα αποτελέσματα της εισόδου της συγκεκριμένης τεχνολογικής επανάστασης είναι ορατά πλέον σε κάθε πολίτη, στην καθημερινή του συνδιαλλαγή με τις δημόσιες υπηρεσίες. Έρευνες που έχουν γίνει μετά την είσοδο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στις ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου απέδειξαν ότι η τεχνολογική υποστήριξη της δημόσιας διοίκησης ενίσχυσε σημαντικά την παραγωγικότητα του δημόσιου τομέα, ο οποίος λειτουργεί αποδοτικότερα. Συγχρόνως, βελτιώθηκε η αίσθηση του απλού πολίτη για τις σχέσεις του με τις δημόσιες υπηρεσίες. Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σαν βασικό αντικείμενο ενασχόλησης της τις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-Government Services) που παρέχονται από τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και άλλους Κυβερνητικούς ή Δημόσιους οργανισμούς (π.χ. Ασφαλιστικοί φορείς, Πανεπιστήμια κ.λπ.) προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις με σκοπό να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, να τονώσουν την επιχειρηματικότητα και να δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες ένταξης και συμμετοχής. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι ο προσδιορισμός της Μεθοδολογίας και η δημιουργία ενός μοντέλου - εργαλείου για την εκτίμηση του κέρδους σε κόστος που έχουν οι Πολίτες αλλά και η Δημόσια Διοίκηση, περνώντας στην πλήρη ηλεκτρονικοποίηση των είκοσι (20) βασικών υπηρεσιών – από την αίτηση ως την παραλαβή - . Το υλικό της ψηφιακής βάσης γνώσης συγκεντρώθηκε με γνώμονα σημαντικά θέματα και βασικές αρχές της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία ορίζεται ως «ο μετασχηματισμός των εσωτερικών και εξωτερικών σχέσεων του δημόσιου τομέα μέσω των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με σκοπό την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις». Στο υλικό αυτό, λήφθηκαν υπόψη σημαντικά ζητήματα, όπως Διαλειτουργικότητα, Ασφάλεια και Αυθεντικοποίηση, ενώ μελετήθηκαν οι σημαντικότερες πρωτοβουλίες e-Government (eEurope, i2010, Ψηφιακή Στρατηγική) και κάποια από τα εθνικά και πανευρωπαϊκά πλαίσια διαλειτουργικότητας, τα οποία δρομολογήθηκαν τα τελευταία χρόνια σε εθνικό αλλά και πανευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την ευρύτερη δυνατή διάδοση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Τέλος, περιλαμβάνεται το επίπεδο ετοιμότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που παρουσιάζει η χώρα μας και παρέχεται μια επισκόπηση των σημαντικότερων έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης.

masterThesis


2009


2015-11-18T10:40:14Z

Σάμος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.