Ανάπτυξη μεθοδολογικού πλαισίου διερεύνησης στις εμπορευματικές μεταφορές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

Ανάπτυξη μεθοδολογικού πλαισίου διερεύνησης στις εμπορευματικές μεταφορές (EL)

Προβατένος, Ιωάννης

aegean

In the European Union and especially in Greece, freight volumes on roads have increased dramatically in recent decades and it is forecasted to keep growing in coming years, thus there is a pressing need for alternative transport modes. Short Sea Shipping (SSS) is one alternative that is supported and promoted by the European Union, through financial programs and new SSS-routes subsidies due to the potential in reducing traffic on national and international roads and achieving modal shift from road to sea. Besides, SSS provides energy savings and air quality improvement since it is more environmentally friendly transport mode and further contributes to increase safety on roads. Important also considered the fact that SSS is an significant part of the overall supply chain, complementing the land modes of transport and thus contribute effectively to the implementation of European Policy in the transport sector, in order to promote multimodal transport through sustainable mobility and development. Nevertheless, unsurpassed considered the main weaknesses of SSS, namely the door to door freight transport and the increased delivery times which seem to be the most critical factors in the transport mode decision process of road transport companies. The latter, seem reluctant to be main part of combined transport, ignoring most of the times the competitive advantage of lower-cost SSS services. So, the research for the appropriate SSS-goods transport price, depending on the route and type of ship, on which road companies would prefer SSS services instead of land modes of transport, seems necessary than ever. A study for that price is attempted in the sea route Piraeus-Thessaloniki for a specific type of Ro-Ro ship, through calculating road and multimodal transport cost.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά στην Ελλάδα, ο όγκος του οδικώς μεταφερόμενου φορτίου έχει αυξηθεί δραματικά τις τελευταίες δεκαετίες και οι προβλέψεις που υπάρχουν για συνέχιση της αύξησής του τα επόμενα χρόνια, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για εναλλακτικά μέσα μεταφοράς ως προς τα χερσαία. Τέτοιο, θεωρείται η Ναυτιλία Κοντινών Αποστάσεων (ΝΚΑ), η οποία προωθείται ολοένα και περισσότερο από την ΕΕ, μέσω προγραμμάτων χρηματοδότησης και επιχορηγήσεων νέων θαλάσσιων διαδρομών, εξαιτίας κυρίως της δυνατότητάς της να συμβάλλει στην αποσυμφόρηση των επιβαρημένων οδικών δικτύων, εθνικών και διεθνών, μέσω εκτροπής του μεταφερόμενου φορτίου στη θάλασσα. Εκτός αυτού, παρέχει τη δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωση της ποιότητας του αέρα -και κατ΄επέκταση της ποιότητας ζωής- αφού πρόκειται για περιβαλλοντικά φιλικότερο τρόπο μεταφοράς, ενώ επιπλέον συμβάλλει στην αύξηση της ασφάλειας στις οδικές αρτηρίες. Σημαντικό θεωρείται επίσης το γεγονός, ότι η ΝΚΑ αποτελεί σημαντικό τμήμα της συνολικής εφοδιαστικής αλυσίδας, λειτουργώντας συμπληρωματικά στα χερσαία μεταφορικά μέσα και έτσι συμβάλλει αποτελεσματικά στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής στον τομέα των μεταφορών, για προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών, μέσω της βιώσιμης κινητικότητας και ανάπτυξης. Παρόλα αυτά, αξεπέραστες θεωρούνται οι βασικές αδυναμίες της ΝΚΑ, δηλαδή η μεταφορά του φορτίου από πόρτα σε πόρτα (door-to-door transport) και οι αυξημένοι χρόνοι παράδοσής του, οι οποίες φαίνεται να αποτελούν τους κρισιμότερους παράγοντες στη διαδικασία επιλογής μέσου μεταφοράς από τις οδικές μεταφορικές εταιρείες, αγνοώντας στην πλειοψηφία των περιπτώσεων το συγκριτικό πλεονέκτημά της να παρέχει μεταφορικές υπηρεσίες χαμηλότερου κόστους. Έτσι, μοιάζει αναγκαία η αναζήτηση της κατάλληλης εκείνης τιμής της θαλάσσιας μεταφοράς ανάλογα με τη διαδρομή και τον τύπο πλοίου, για την οποία οι οδικές εταιρείες θα επέλεγαν για τη μεταφορά των εμπορευμάτων τη ΝΚΑ και όχι τις οδικές αρτηρίες. Η αναζήτηση αυτής της τιμής επιχειρείται στη θαλάσσια διαδρομή Πειραιάς - Θεσσαλονίκη για συγκεκριμένο πλοίο τύπου Ro-Ro, μέσω υπολογισμού του κόστους, τόσο της οδικής όσο και της συνδυασμένης μεταφοράς.

masterThesis

Κατανομή φορτίου (EL)
Ελαστικότητα ζήτησης (EL)
Short-Sea Shipping (EL)
Modal Split (EL)
Demand elasticity (EL)
Ναυτιλία κοντινών αποστάσεων (EL)
Freight transport (EL)
Road transport (EL)
Συνδυασμένες μεταφορές (EL)
Οδικές μεταφορές (EL)
Εμπορευματικές μεταφορές (EL)
Multimodal freight transport (EL)


2015


2015-11-18T10:47:26Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.