Διαχείριση κινδύνων, τραπεζική εποπτεία και ναυτιλιακή χρηματοδότηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

Διαχείριση κινδύνων, τραπεζική εποπτεία και ναυτιλιακή χρηματοδότηση (EL)

Λαβίδα, Μαρία

aegean

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τα κανονιστικά πλαίσια της Βασιλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, όπως αυτά έχουν θεσπιστεί από την Επιτροπή της Βασιλείας για την εποπτεία των τραπεζών (Basel Committee on Banking Supervision), τη διαχείριση των υφιστάμενων και δυνητικών κινδύνων που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι πιστωτικοί οργανισμοί, και εστιάζει στην χρηματοδότηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων, παρουσιάζοντας τις ιδιαιτερότητές της, καθώς την ανάγκη εκτίμησης του κινδύνου από τους τραπεζικούς οργανισμούς ώστε να εξασφαλίζονται από πιθανές αθετήσεις των ναυτιλιακών δανείων.Στο 1ο κεφάλαιο γίνεται μια παρουσίαση της έννοιας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, της δομής και του ρόλου του. Περιγράφονται οι παράγοντες που καθιστούν αναγκαία τη διαχείριση κινδύνων και οι τύποι των κινδύνων που απειλούν τα τραπεζικά ιδρύματα. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στις πολιτικές διαχείρισης κινδύνου που πρέπει να ακολουθούν οι πιστωτικοί οργανισμοί.Στο 2ο κεφάλαιο εισάγεται η έννοια της «κατανομής κεφαλαίου» στα τραπεζικά ιδρύματα και περιγράφονται οι αρμοδιότητες και ο ρόλος της διοίκησης των ιδρυμάτων ως προς τη διαχείριση των κινδύνων με τους οποίους έρχονται αντιμέτωπα.Στο 3ο κεφάλαιο τονίζεται η αναγκαιότητα της άσκησης εποπτείας στα πιστωτικά ιδρύματα και αναλύεται ο ρόλος του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η Επιτροπή της Βασιλείας και ο σκοπός λειτουργίας της ως προς την εποπτεία των τραπεζικών ιδρυμάτων.Στο 4ο κεφάλαιο παρουσιάζεται το πρώτο κανονιστικό πλαίσιο της Βασιλείας (Βασιλεία Ι) με τους τέσσερις πυλώνες όπως είχαν αρχικά θεσπιστεί από της Επιτροπή της Βασιλείας για την εποπτεία των τραπεζών. Στη συνέχεια, γίνεται παρουσίαση του κανονιστικού πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ, με αναφορές σε βασικά στοιχεία των τριών πυλώνων της.Το 5ο κεφάλαιο αναδεικνύει τις αδυναμίες των προηγούμενων κανονιστικών πλαισίων και εστιάζει στις τροποποιήσεις που θεσπίζει το κανονιστικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ, τη συμβολή και τις επιπτώσεις του στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και την κρίση.Το 6ο κεφάλαιο αναφέρεται στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση. Παρουσιάζονται οι επιπτώσεις της Βασιλείας στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση και γίνεται μια επιστημονική ανασκόπηση ανάλυση ερευνών ως προς την εκτίμηση πιστωτικού κινδύνου που αφορούν σε ναυτιλιακά δάνεια. Επιπρόσθετα, αναφορά γίνεται και στους εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.Τέλος, στο 7ο κεφάλαιο, γίνονται κάποιες προτάσεις για μελλοντική εμπειρική έρευνα και παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της εργασίας, με τη σαφέστατα εμφανή αναγκαιότητα για αναβάθμιση του ρόλου των εποπτικών αρχών, ειδικότερα στην περίπτωση της ναυτιλίας η οποία χωρίς την συμβολή των τραπεζών στην χρηματοδότηση των επενδύσεών της (αγορά πλοίων) δε θα έχει τη δυνατότητα λειτουργίας σε ένα υγιές και ανταγωνιστικό επίπεδο.

masterThesis

Loans (EL)
Τράπεζες (EL)
Βασιλεία (EL)
Ναυτιλία (EL)
Ναυτιλιακή χρηματοδότηση (EL)
Bank shipping finance (EL)
Basel (EL)
Διαχείριση κινδύνων (EL)
Εποπτεία (EL)
Shipping (EL)
Credit rating (EL)
Risk management (EL)


2015


2015-11-18T10:47:28Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.