Μελέτη της χρηστικότητας/ωφέλειας των βιοτικών πόρων στο Βόρειο Αιγαίο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)

Μελέτη της χρηστικότητας/ωφέλειας των βιοτικών πόρων στο Βόρειο Αιγαίο (EL)

Σάββα, Μαρία

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση. (EL)

Οι επιστήμονες, προσπαθώντας να απαντήσουν στο ερώτημα ποια είναι η αξία της βιοποικιλότητας θίγουν τα στοιχεία εκείνα ή τους παράγοντες που μπορεί να έχουν αξία για τη βιοποικιλότητα. Ο όρος αξία χρησιμοποιείται σε ευρύτερο πλαίσιο και όχι αυστηρά ως οικονομικό μέγεθος. Η χρηστική αξία της βιοποικιλότητας διακρίνεται σε άμεση και έμμεση αξία. Έτσι, η άμεση χρηστική αξία προκύπτει από τον ρόλο που παίζουν οι βιοτικοί πόροι στην κατανάλωση ή την παραγωγή. Κάποιες μορφές της άμεσης χρηστικής αξίας της βιοποικιλότητας μπορεί να είναι για τροφή, για την ιατρική, για βιολογικούς ελέγχους, για καλλιέργεια, για κατασκευή βιομηχανικών προϊόντων, για την κοσμετολογία. Όμως πολλά από τα πρότυπα εκμετάλλευσης της βιοποικιλότητας σήμερα δεν οδηγούν στην αειφόρο ανάπτυξη τους. Συνεπώς, αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της βιοποικιλότητας του Βορείου Αιγαίου καθώς και η ποσοτικοποίηση της ωφέλειας κάποιου συγκεκριμένου είδους. Επίσης, στόχος είναι να τεθεί ένα διαχειριστικό πλάνο του μελετηθέντος είδους ώστε να επιτευχτεί η βιώσιμη εκμετάλλευση του

masterThesis

Utility (EL)
Χρηστικότητα (EL)
Ωφέλεια (EL)


2012


2015-11-19T10:32:29Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.