Το δαχτυλίδι του Νιμπελούγκεν : φιλοσοφική προσέγγιση για παιδιά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)

Το δαχτυλίδι του Νιμπελούγκεν : φιλοσοφική προσέγγιση για παιδιά (EL)

Γιαννιού, Ευφημία - Γεώργιος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό. (EL)

H εργασία χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες: στην πρώτη ενότητα τίθενται οι σκοποί και οι στόχοι της εργασίας. Στην δεύτερη ενότητα δίνεται ένα θεωρητικό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει: α) την σχέση του δημιουργού του έργου, του Wagner, με σημαντικούς φιλοσόφους προγενέστερους και σύγχρονους της εποχής του, οι οποίοι τον επηρέασαν σε σημαντικό βαθμό. β) τις πηγές από τις οποίες εμπνεύστηκε ο Wagner, για το Δαχτυλίδι γενικά. γ) μια σύντομη παρουσίαση της πλοκής και των χαρακτήρων που αποτελούν ολόκληρο το Δαχτυλίδι. δ) τις πηγές από τις οποίες εμπνεύστηκε ο Wagner ειδικά για τον Χρυσό του Ρήνου. ε) μια περίληψη της πλοκής του Χρυσού του Ρήνου ανά σκηνή. Η τρίτη ενότητα αποτελείται: α) από μια λεπτομερή ανάλυση του Χρυσού του Ρήνου ανά σκηνή, η οποία εστιάζει στην ανάδειξη των φιλοσοφικών στοιχείων του έργου. β) από πίνακες συγκέντρωσης των βασικών δομικών στοιχείων ανά σκηνή, που αφορούν: 1) το λιμπρέτο (μεταφορές, βασικές έννοιες, θέματα-κλειδιά, σκηνοθετικά στοιχεία, χαρακτήρες) και 2) την μουσική (μουσικά μοτίβα που αποτελούν επίσης δομικά στοιχεία του έργου). Στην τέταρτη και τελευταία ενότητα δίνονται: α) κάποια συμπεράσματα, και β) μια πρόταση για την οργάνωση εργαλείου για την φιλοσοφική προσέγγιση του Χρυσού του Ρήνου. Τέλος, σε ένα ξεχωριστό παράρτημα συμπεριλαμβάνεται η βιογραφία του Wagner ως πηγή πληροφοριών για τον εκάστοτε αναγνώστη.
The dissertation is divided into four parts: Part one focuses on the aims of the goals of the dissertation. Part two contains the theoretical framework that includes: a)The relationship between the creator of the opera, Wagner, with the important philosophers that preceeded him and those that lived during his era, focusing on the ones that influenced him the most. b)On the sources that inspired Wagner for the creation of the Ring. c) A short presentation of the plot and the characters of the Ring. d)The sources that inspired Wagner for Rhinegold in particular. e) A summary of the plot of each scene of Rhinegold. The third part consists of: a) A detailed analysis of each scene of Rhinegold that focuses on the philosophical elements of the opera. b) on tables that contain the basic structural elements of each scene that involve: 1) The libretto (metaphors, basic concepts, important subjects, elements of mise en scene, characters)and 2) The music (leitmotifs that also function as structural points for the opera). In the fourth and final part a) certain conclusions are reached for the philosophical aspects of the work and b)a proposal is being made for the creation of a metawork that would fuction as an aid for the philosophical approach of Rhinegold in the class. Finally in the appendix, a biography of Wagner is given, for the reader.

masterThesis

Rhinegold (EL)
Wagner (EL)
Βάγκνερ (EL)
Χρυσός του Ρήνου (EL)
Ring (EL)
Δαχτυλίδι (EL)
Παιδιά (EL)
Children (EL)
Φιλοσοφία (EL)
Opera (EL)
Philosophy (EL)
Όπερα (EL)


2014


2015-11-19T10:44:44Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.