Ψυχοκοινωνική προσαρμογή και σχολική επίδοση των παιδιών των μονογονεϊκών οικογενειών: : απόψεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης : συγκριτική μελέτη σε μαθητές δημοτικού από μονογονεϊκές και πυρηνικές οικογένειες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)

Ψυχοκοινωνική προσαρμογή και σχολική επίδοση των παιδιών των μονογονεϊκών οικογενειών: : απόψεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης : συγκριτική μελέτη σε μαθητές δημοτικού από μονογονεϊκές και πυρηνικές οικογένειες (EL)

Παπαγιαννόπουλος, Δημήτριος - Χρήστος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων. (EL)

Μια από τις πιο χαρακτηριστικές αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης της οικογενειακής ζωής τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας είναι η σημαντική αύξηση του αριθμού των μονογονεϊκών οικογενειών, αφού το διαζύγιο αποτελεί ολοένα και συχνότερο χαρακτηριστικό για τη σύγχρονη ελληνική οικογένεια. Συνεπώς, παρατηρείται και αντίστοιχη αύξηση στο ποσοστό των μαθητών που μεγαλώνουν με ένα γονέα. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εξέταση της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής και της σχολικής επίδοσης των παιδιών αυτών στο σχολείο. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν η ακαδημαϊκή επίδοση και οι μορφές συμπεριφοράς των παιδιών σχολικής ηλικίας που προέρχονταν από μονογονεϊκές οικογένειες σε σύγκριση με τα παιδιά των πυρηνικών οικογενειών. Στο θεωρητικό μέρος αναλύθηκαν διεξοδικά η έννοια της οικογένειας και οι μορφές της, τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μονογονεϊκής οικογένειας ανάλογα με τον τρόπο εισόδου στη μονογονεϊκότητα, η έννοια της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής και η σχέση της με τη μορφή της οικογένειας, καθώς και πώς η επικοινωνία μεταξύ σχολείου και οικογένειας επιδρά στη συμπεριφορά και στη σχολική επίδοση των δύο μαθητικών ομάδων (μονογονεϊκή-πυρηνική). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν την ύπαρξη στατιστικά σημαντικών συσχετίσεων μεταξύ α) της μορφής της οικογένειας και της εμφάνισης προβλημάτων συμπεριφοράς καθώς και β) της μορφής της οικογένειας και της σχολικής επίδοσης των μαθητών των δύο οικογενειακών σχημάτων (μονογονεϊκή-πυρηνική).
One of the most significant changes in the organization pattern of family life in our country over the last decades has been the considerable increase in the number of single parent families, as divorces constitute a steadily increasing feature of the contemporary Greek family. As a result, it is observed that the percentage of students who are brought up in single parent families is also on the increase. The aim of the present research was to investigate the psychological and social adjustment as well as the performance of these students at school. More particularly, an attempt was made to study the academic achievements and behavior patterns of students growing up in single parent families in comparison to the academic achievements and behavior patterns of students living in nuclear families. The theoretical part of the study covered a thorough analysis of the term ‘family’ and its different types, the qualities of the contemporary Greek family, the special characteristics of the single parent family – depending on the cause of single parenting – as well as the impact of the interaction between the school and the family on the behavior and the performance of the two aforementioned student groups (i.e. the single parent and the nuclear one). The findings of the research pointed towards the existence of significant statistic correlations between a) family type and the appearance of behavior problems and b) family type and academic performance displayed by the students of the two family types (i.e. the single parent and the nuclear one).

masterThesis

Σχολική επίδοση (EL)
Σχολική ηλικία (EL)
Μονογονεϊκή οικογένεια (EL)
Ψυχοκοινωνική προσαρμογή (EL)
Student performance (EL)
School age (EL)
Πυρηνική οικογένεια (EL)
Single parent family (EL)
Psychological and social adjustment (EL)
Προβλήματα συμπεριφοράς (EL)
Nuclear family (EL)
Behavior problems (EL)


2013


2015-11-19T10:48:56Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.