Η διδακτική αμεσότητα των νηπιαγωγών όπως υπολογίζεται με την κλίμακα NIS-I

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)

Η διδακτική αμεσότητα των νηπιαγωγών όπως υπολογίζεται με την κλίμακα NIS-I (EL)

Σταυροπούλου, Παναγιώτα - Ηρακλής

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων. (EL)

Η εργασία αυτή έχει ως θέµα τη διδακτική αμεσότητα των Νηπιαγωγών όπως υπολογίζεται με την κλίμακα ΝIS-Ι . Η μη λεκτική επικοινωνία αποτέλεσε τα τελευταία χρόνια αντικείμενο έρευνας. Ερευνητές της ανθρώπινης συμπεριφοράς έχουν ήδη καταδείξει τη σπουδαιότητα της μη λεκτικής επικοινωνίας, συμβάλλοντας εποικοδομητικά με τις έρευνές τους σε ένα τομέα που μέχρι τη δεκαετία του ’60, μόνο περιστασιακά απασχόλησε την έρευνα. Στο πλαίσιο αυτό, επιχειρείται να διερευνηθεί η μη λεκτική επικοινωνία μέσω της μη λεκτικής συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού και να ανιχνευθεί το ψυχολογικό κλίμα που διαμορφώνεται στην αίθουσα διδασκαλίας. Επιχειρεί να περιγράψει δηλαδή, τη μη λεκτική επικοινωνία και συμπεριφορά του εκπαιδευτικού, η οποία επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την επιτυχία των διαπροσωπικών σχέσεων και κατ’ επέκταση τη διδασκαλία και τη μάθηση.Σκοπός της προσπάθειας αυτής, είναι η αποτύπωση της μη λεκτικής επικοινωνίας στην αίθουσα διδασκαλίας κατά τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία καθώς και η αξιολόγηση της αμεσότητας των νηπιαγωγών γιατί, η συνειδητοποίηση και η κατανόησή τους είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στους λειτουργούς της παιδαγωγικής πράξης, οι οποίοι επιδιώκουν όχι μόνο να διδάξουν αλλά και να επικοινωνήσουν.
This work has dealt with the immediacy of teaching Kindergarten as measured by the scale NIS -I.Nonverbal communication has been the subject of research in recent years. Researchers of human behavior have already demonstrated the importance of nonverbal communication, contributing constructively with their investigations in a field that until the ‘60s, only occasionally occupied the investigation. In this context, there is an attempt to investigate the non- verbal communication through non-verbal behavior of the teacher and to detect the psychological climate that is formed in the classroom. It attempts to describe, nonverbal communication and behavior of the teacher, which strongly influences the success of interpersonal relationships and, by extension teaching and learning.The purpose of this effort is to capture the non-verbal communication in the classroom during the teaching and learning process and the evaluation of the immediacy of kindergarteners because the awareness and understanding is particularly useful to practitioners of pedagogical act, who strive not only to teach but also to communicate.

masterThesis

Immediacy (EL)
Νηπιαγωγοί (EL)
Kindergarteners (EL)
Μη λεκτική επικοινωνία (EL)
Non verbal communication (EL)
Αμεσότητα (EL)


2014


2015-11-19T10:49:02Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.