Κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη και μαθησιακή ετοιμότητα παιδιών παλιννοστούντων αλλοδαπών οικογενειών πρωτοσχολικής ηλικίας : οικογένεια, σχολικό πλαίσιο και πολιτισμικές προσδοκίες γονέων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)

Κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη και μαθησιακή ετοιμότητα παιδιών παλιννοστούντων αλλοδαπών οικογενειών πρωτοσχολικής ηλικίας : οικογένεια, σχολικό πλαίσιο και πολιτισμικές προσδοκίες γονέων (EL)

Τσουρούλας, Θεόδωρος - Νικόλαος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων. (EL)

Οι ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού ως ατόμου διαμορφώνονται από το κοινωνικοοικονομικό και ψυχολογικό περιβάλλον του που καθορίζουν τη μετέπειτα πορεία του. Οι ικανότητες και οι δεξιότητες που έχει αναπτύξει κάθε παιδί σε προσχολική ηλικία θα του επιτρέψουν να ενταχθεί στη σχολική ομάδα. Επιπροσθέτως η οργάνωση του σχολείου, τα διδασκόμενα μαθήματα, τα αναλυτικά προγράμματα, η κατάρτιση των δασκάλων είναι εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν τη γενική εικόνα του παιδιού στο σχολείο καθώς και τις επιδόσεις του. Η οικογένεια ωστόσο κατέχει σημαντική θέση στη δημιουργία γνωστικών και συναισθηματικών ερεθισμάτων καθώς και στην εικόνα αυτοεκτίμησης που υιοθετεί το ίδιο το παιδί. Η ηλικιακή ομοιομορφία των παιδιών καθώς και η ενδεχόμενη κοινή κοινωνική προέλευση στο σχολικό περιβάλλον μπορεί να συμβάλουν στη δημιουργία ομογενών ομάδων. Το κάθε παιδί ωστόσο δέχεται τη γνώση με το δικό του τρόπο που καθορίζεται από τη μοναδικότητα της προσωπικότητας του. Ο προβληματισμός σχετικά με το πως ένα παιδί δέχεται τη γνώση μέσα στο σχολικό περιβάλλον μπορεί να διερευνηθεί μέσα από την αξιολόγηση του βαθμού της σχολικής ετοιμότητας του κάθε μαθητή.Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των πιθανών αλληλεπιδράσεων της μαθησιακής ετοιμότητας παιδιών πρωτοσχολικής ηλικίας (Α' δημοτικού) με ορισμένες παραμέτρους του οικογενειακού τους περιβάλλοντος και με άλλους παράγοντες που συνδέονται τόσο με τις ιδιαιτερότητες των ίδιων των παιδιών όσο και με το σχολικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται.Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα εργασία στοχεύει στη διερεύνηση των πιο κάτω παραμέτρων:1. τον βαθμό της μαθησιακής ετοιμότητας των αλλοδαπών μαθητών, μιας ιδιαίτερα ευπαθούς ομάδας παιδιών πρωτοσχολικής ηλικίας 2. της σχέσης μαθησιακής ετοιμότητας και κοινωνικοσυναισθηματικών και γνωστικών παραμέτρων 3. των προσδοκιών των γονέων ως προς στις σπουδές των παιδιών και τη σχέση τους με το βαθμό ετοιμότητας των παιδιών

masterThesis

Readiness (EL)
Ετοιμότητα (EL)
Affective (EL)
Αλλοδαπός (EL)
Συναισθηματική (EL)
Migrant (EL)


2006


2015-11-19T10:49:03Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.