Απόψεις και στάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την επικοινωνία σχολείου-οικογένειας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)

Απόψεις και στάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την επικοινωνία σχολείου-οικογένειας (EL)

Δαρσίνος, Κωνσταντίνος - Ευθύμιος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων. (EL)

Στην εργασία αυτή διαπραγματευόμαστε το ζήτημα επικοινωνίας που αναπτύσσει η ελληνική σχολική μονάδα με τους γονείς των παιδιών. Επίσης κατά πόσο η μονάδα χρησιμοποιεί στην επικοινωνία της αυτή με τους γονείς σύγχρονες εφαρμογές επικοινωνίας. Μας ενδιέφερε να εξετάσουμε: α) Ποια μορφή παίρνει η επικοινωνία και η συνεργασία ανάμεσα σε εκείνους που εκπροσωπούν τους δυο θεσμούς κοινωνικοποίησης του μαθητή, τους εκπαιδευτικούς από τη μία και τους γονείς των μαθητών από την άλλη. β) Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις σχέσεις εκπαιδευτικών και γονέων. Σκοπός της έρευνας είναι η καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την επικοινωνία σχολείου- οικογένειας. Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τη θεωρητική θεμελίωση με τα εξής κεφάλαια: 1. της κοινωνικοποίησης 2. της επικοινωνίας 3. των σχέσεων μεταξύ οικογένειας-σχολείου 4. τη σχολική μονάδα, τη διοίκηση και το κλίμα σε αυτή Το δεύτερο μέρος είναι το ερευνητικό και χωρίζεται στα εξής κεφάλαια: 1. τον προβληματισμό που βγαίνει από το θεωρητικό μέρος 2. την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας 3. τα συμπεράσματα και τις προτάσεις που θα βελτιώσουν τις υπάρχουσες σχέσεις μεταξύ σχολείου και οικογένειας Η συλλογή έγινε με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου σε 180 εκπαιδευτικούς των σχολείων της Δ’ Αθήνας. Καταλήξαμε στα εξής συμπεράσματα: α) Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν στην αναγκαιότητα επικοινωνίας. β) Είναι αναγκαία η συνεχής ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων. γ) Είναι απαραίτητο το έργο του εκπαιδευτικού να υποστηρίζεται και να συνεχίζεται στο σπίτι. δ) Η συχνή επικοινωνία των γονέων με τους εκπαιδευτικούς φανερώνει τη θετική τους στάση απέναντι στο σχολείο και τον εκπαιδευτικό. Θεωρούμε επίσης ότι είναι απαραίτητο να πεισθούν οι εκπαιδευτικοί ότι οι πόρτες του σχολείου είναι ανοιχτές για τους γονείς οι οποίοι είναι επίσης μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Πιστεύουμε επίσης ότι οι γονείς θα δείξουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί τους αναγνωρίσουν ως συνεργάτες. Τέλος, πρέπει οι εκπαιδευτικοί να επιμορφωθούν σε προγράμματα από άλλες χώρες για τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται με επιτυχία σχετικά με την καλύτερη επικοινωνία σχολείου-οικογένειας.
This thesis deals with the issue of communication that the Greek school unit develops with the parents and how the school unit uses modern communication applications. We are interested in the following: a. The kind of cooperation and communication between teachers and parents in terms of the socialization of the student. b. What are the key factors which influence the relationship between teachers and parents? The purpose of the research is to record the views of primary school teachers on the school-family communication. The research consists of two parts: The first part includes the theoretical foundation with the following chapters: Chapter 1: socialization Chapter 2: communication Chapter 3: relations between families-school Chapter 4: administration of the school The second part is the research which is divided into the following chapters: Chapter 1: issues that raise in the theoretical part. Chapter 2: the presentation of the research results. Chapter 3: conclusions and recommendations that will improve the existing relationship between school and the family. The research was based on questionnaires that were given to 180 teachers who teach in Athens. We reached the following conclusions: a. The necessity of communication is an essential part of the teachers’ belief b. The continuous exchange of information between teachers and parents is essential. c. It is essential that the work of a teacher is supported and continues at home. d. Frequent communication between parents and teachers reveals the positive attitude towards school and education. We also think it is necessary to convince parents who are also members of the education community that are always welcomed to the school. We also believe that the parents will become interested if the teachers themselves recognize them as collaborators. Teachers should also be trained in foreign programs that are successfully used on the subject of communication between the school and the parents.

masterThesis

Κοινωνικοποίηση (EL)
School (EL)
Education (EL)
Cooperation (EL)
Σχολείο (EL)
Εκπαίδευση (EL)
Συνεργασία (EL)
Family (EL)
Επικοινωνία (EL)
Socialization (EL)
Οικογένεια (EL)
Communication (EL)


2011


2015-11-19T10:49:04Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.