Η διερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των εκπαιδευτικών και διευθυντικών στελεχών για τη λειτουργία των ολοήμερων δημοτικών σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Ο.Δ.Σ.Ε.Α.Ε.Π.) της διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)

Η διερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των εκπαιδευτικών και διευθυντικών στελεχών για τη λειτουργία των ολοήμερων δημοτικών σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Ο.Δ.Σ.Ε.Α.Ε.Π.) της διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας (EL)

Καραγιαννάκη, Αδαμαντία - Παντελής

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων. (EL)

In the school year 2010-11 the Ministry of Education changed the institution of All-Day Primary School. Changing the Analytical Program and the Timetable on the one hand and adding new teaching subjects on the other, they presented a new type of school called All-Day Primary School with a Single Revised Educational Curriculum (ADPSSREP and in Greek EAEP). This new institution aims to convert the existing school into the "New School" which, according to declarations, is student-centered and aims through the educational process to lead to the school of the future. Various surveys conducted in the early years of ADPSSREP highlighted several problems of application and brought to surface questions concerning their function. The aim of this study is to investigate the attitudes and perceptions of directors and teachers on the function of ADPSSREP relative to their goals. The brief historical review of the institution of all-day schools helps us to understand how and why we have come to ADPSSREP. The empirical data of the research highlight the deficiencies of these schools and the need to improve or modify several points associated with their function. Specifically we mentioned the staffing with specialty teachers, which is rough and occasional, the incomplete building infrastructure of classical schools that have not changed, in order to accommodate the new teaching subjects such as the course of Informatics, of Theatre Education, etc. The survey also highlighted the need for teacher training in the philosophy and targeting of ADPSSREP and also the training in pedagogical and didactic issues of those who serve them and come from Secondary Education. Finally the timetable of ADPSSREP is generally tiring for all students and especially for younger classes.
Το σχολικό έτος 2010 - 11 το Υπουργείο Παιδείας διαφοροποίησε το θεσμό του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου. Αλλάζοντας το Αναλυτικό και το Ωρολόγιο Πρόγραμμα αφενός και προσθέτοντας νέα διδακτικά αντικείμενα αφετέρου, παρουσίασε έναν νέο τύπο σχολείου που ονόμασε Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΟΔΣΕΑΕΠ). Ο νέος αυτός θεσμός έχει ως στόχο τη μετατροπή του σημερινού σχολείου στο «Νέο σχολείο» το οποίο, με βάση τις διακηρύξεις, έχει ως επίκεντρο το μαθητή και στοχεύει μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία να οδηγήσει στο σχολείο του μέλλοντος. Διάφορες έρευνες που έγιναν τα πρώτα χρόνια λειτουργίας των ΟΔΣΕΑΕΠ ανέδειξαν αρκετά προβλήματα στην εφαρμογή τους και έφεραν στην επιφάνεια προβληματισμούς σε σχέση με τη λειτουργία τους. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν οι στάσεις και οι αντιλήψεις των διευθυντικών στελεχών και των εκπαιδευτικών για την λειτουργία των ΟΔΣΕΑΕΠ σε σχέση με τους στόχους τους. Η σύντομη ιστορική αναδρομή στο θεσμό του ολοήμερου σχολείου μας βοηθά να κατανοήσουμε πώς και γιατί οδηγηθήκαμε στα ΟΔΣΕΑΕΠ. Τα εμπειρικά δεδομένα της έρευνας αναδεικνύουν τις ελλείψεις αυτών των σχολείων και την ανάγκη βελτίωσης ή τροποποίησης πολλών σημείων που σχετίζονται με τη λειτουργία τους. Συγκριμένα αναφέρθηκαν ο τρόπος στελέχωσης σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, που γίνεται πρόχειρα και ευκαιριακά, οι ελλιπείς κτιριακές υποδομές των κλασικών σχολείων που δεν άλλαξαν, ώστε να φιλοξενούν σε δικό τους χώρο τα νέα διδακτικά αντικείμενα όπως είναι το μάθημα της Πληροφορικής, της Θεατρικής Αγωγής κ.ά. Η έρευνα επίσης ανέδειξε την ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη φιλοσοφία και τη στοχοθεσία των ΟΔΣΕΑΕΠ και παράλληλα την επιμόρφωση σε παιδαγωγικά και διδακτικά θέματα όσων υπηρετούν σ’ αυτά και προέρχονται από τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τέλος το ωράριο λειτουργίας των ΟΔΣΕΑΕΠ κρίνεται γενικά κουραστικό για το σύνολο των μαθητών και κυρίως των μικρών τάξεων

masterThesis

New school (EL)
Με ενιαίο αναμορφωμένο εκπ/κό πρόγραμμα (EL)
Αll day school (EL)
Eaep (EL)
Ολοήμερο δημοτικό σχολείο (EL)
ΕΑΕΠ (EL)
Curriculum (EL)
Νέο σχολείο (EL)
With a single revised educational (EL)


2014


2015-11-19T10:49:14Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.