Στατιστική μοντελοποίηση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο περιβάλλον: η περίπτωση της πόλης της Μυτιλήνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)

Στατιστική μοντελοποίηση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο περιβάλλον: η περίπτωση της πόλης της Μυτιλήνης (EL)

Ελευθερίου, Πρόδρομος - Παναγιώτης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. Θεοφράστειο "Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική". (EL)

Ο άνθρωπος βομβαρδίζεται καθημερινά από ολοένα και υψηλότερα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας η οποία προέρχεται από τη φύση ή τις τεχνολογικές εφαρμογές, όπως τηλεπικοινωνίες, οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, ιατρικές εφαρμογές κ.λ.π. Είναι, λοιπόν, απαραίτητο να γίνει γνωστό τι είναι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, ποια τα είδη της, ποιες οι πηγές της, ποιες οι επιπτώσεις της στην υγεία κατά την έκθεση σε αυτή, αν υπάρχουν ασφαλή όρια έκθεσης, και αν ναι, τότε ποια είναι αυτά τα όρια; Στο πρώτο κεφάλαιο της διατριβής δόθηκαν απαντήσεις στα ερωτήματα:• Τι είναι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία;• Ποια είναι τα είδη της;• Ποιες είναι οι πηγές της; Στο δεύτερο κεφάλαιο έγινε προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις, μέσω υπάρχουσας βιβλιογραφίας, ελληνικής και ξένης, για τις επιπτώσεις της μη ιονίζουσας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, στην υγεία ζώντων οργανισμών εξαιτίας της έκθεσή τους σε αυτή.Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα όρια ασφαλείας της μη ιονίζουσας ακτινοβολίας. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναπτύχθηκε μεθοδολογία κατασκευής κατάλληλου στατιστικού μοντέλου για την εκτίμηση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου Ε (Volt/m) σε οποιοδήποτε σημείο της πόλη της Μυτιλήνης με γνωστές συντεταγμένες. Τέλος προτάθηκαν στατιστικά μοντέλα εκτίμησης της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε κάθε σημείο της πόλης. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν μετρήσεις εντάσεων του ηλεκτρικού πεδίου σε σημεία της πόλης καθώς και οι καρτεσιανές συντεταγμένες των σημείων αυτών. Εν κατακλείδι, μπορεί να ειπωθεί ότι η δυνατότητα εκτίμησης πρόβλεψης του στατιστικού μοντέλου αυξάνει όταν η γεωγραφική περιοχή μελέτης γύρω από την κύρια πηγή εκπομπής μειώνεται και όταν ο αριθμός των επαναλαμβανόμενων τιμών της έντασης του πεδίου ελαττώνεται.
Every single day people are being bombarded by ever-increasing high levels of electromagnetic radiation which comes from nature or technological applications such as telecommunications, house hold appliances, medical applications, etc. It is, there-fore, necessary to define what electromagnetic radiation is, what its types and sources are, what its effects on health are, whether there are safety limits of exposure to it and, if yes, what these limits are.In the first chapter of this project the following questions have been addressed:•What is electromagnetic radiation?•What are its types?•What are its sources?In the second chapter an effort was made to provide answers through the existing bibliography, Greek and foreign, about the effects of non-ionizing electromagnetic radiation on the health of living organisms because of their exposure to it.In the third chapter are produced the limits of security against the non-ionizing ra-diation.In the fourth chapter a methodology for the construction of a proper statistical model was developed for assessing the volume of the electrical field E (volt/m) in a randomly chosen location in the city of Mytilene with known co-ordinates. Finally, statistical models for assessing the volume of electromagnetic radiation was suggested for every location in Mytilene. The data used were assessments of the volume of the electrical field in different locations in the city as well as cartesian co-ordinates of these locations.In conclusion, it is thought that the potential for evaluating the prediction of this statistical model is higher when the geographical area under study around the main source of emission decreases as well as the number of the repeated rates of volume in the field decreases.

masterThesis

Συντελεστής προσδιορισμού (EL)
Statistical models (EL)
Coefficient of determination (EL)
Ειδικός Ρυθμός απορρόφισης (EL)
Electromagnetic radiation in the environment (EL)
Στατιστική μοντελοποίηση (EL)
Mathmematical models (EL)
Μαθηματικά μοντέλα (EL)
Specific Absorption Rate (EL)
Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στο περιβάλον (EL)


2005


2015-11-20T08:19:29Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.