Εκτίμηση της ποιότητας των πόσιμων νερών της Λέσβου με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)

Εκτίμηση της ποιότητας των πόσιμων νερών της Λέσβου με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (EL)

Κυριακίδου, Χαρίκλεια - Πέτρος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος. Θεοφράστειο "Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική". (EL)

Καμία από τις χημικές ενώσεις δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία για την ύπαρξη και τη διατήρηση της ζωής όσο το νερό. Στη συγκεκριμένη μεταπτυχιακή εργασία έγινε προσπάθεια απεικόνισης των συγκεντρώσεων των παραμέτρων που σχετίζονται με την ποιότητα του πόσιμου νερού της Λέσβου με τη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Τα δεδομένα δόθηκαν από την Χημική Υπηρεσία Μυτιλήνης. Οι παράμετροι που απεικονίστηκαν και εξετάστηκαν ήταν οι εξής: υπολειμματικό χλώριο, σκληρότητα, αγωγιμότητα, αλκαλικότητα, pH, αμμωνιακά, χλωριούχα, νιτρικά, νιτρώδη, θειικά, νάτριο, κάλλιο, ασβέστιο, μαγνήσιο, σίδηρος, μαγγάνιο και αρσενικό. Με τη βοήθεια του γεωλογικού υποβάθρου του νησιού κατασκευάστηκαν επιπλέον χάρτες για τις εξής παραμέτρους: αγωγιμότητα, αρσενικό, ασβέστιο, σίδηρος, σκληρότητα, κάλλιο, μαγνήσιο, μαγγάνιο, νάτριο, σκληρότητα.Τέλος στην παρούσα εργασία γίνεται επίσης απεικόνιση των αμμωνιακών, νιτρικών, νιτρωδών και καλίου σε σχέση με το χάρτη των χρήσεων γης της Λέσβου σε μια προσπάθεια να δούμε αν οι τυχόν αυξημένες συγκεντρώσεις αυτών των παραμέτρων επηρεάζονται από τις χρήσεις γης.

masterThesis

Water (EL)
Νερό (EL)
Evaluation (EL)
Lesvos (EL)
Quality (EL)
Geographical Information Systems (EL)
Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (EL)
Εκτίμηση (EL)
Ποιότητα (EL)
Λέσβος (EL)


2005


2015-11-20T08:19:33Z

Μυτιλήνη
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.